STKE105 Introduction to the Classroom Practice of Teaching Finnish as a Second L (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla opiskelija tutustuu kolmeen erityyppiseen suomi toisena kielenä -opetuksen ympäristöön, seuraa ja havainnoi näissä opetusta (ja mahdollisesti itse opettaa) sekä pohtii ja analysoi havaintojaan pedagogisen ja tieteellisen kirjallisuuden pohjalta.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee eri koulutusasteiden S2-pedagogiikkaa ja -opetusjärjestelyjä
  • näkee kielikoulutuksen jatkumona ja tunnistaa nivelvaiheiden haasteet
  • osaa seurata ja arvioida opetussuunnitelmien toteutumista käytännön opetustyössä
  • ymmärtää opettajan roolin oppimisen tukijana
  • osaa jäsentää oppimisen kannalta keskeisiä tilanteita ja prosesseja sekä palautekäytänteitä
  • osaa tarkastella ja vertailla erilaisia koulutusjärjestelyjä ja pedagogisia ratkaisuja useista näkökulmista (esim. kieli- ja oppimiskäsitykset, eri oppimisympäristöt, oppimateriaalit, työskentelyn ja eriyttämisen tavat, luokkahuonevuorovaikutus, oppijan roolit)

Additional information

Jos opiskelija on suorittanut kirjallisuuden perusopinnot, hän voi valita STKE105 S2-opetukseen tutustuminen 5 op -jakson tilalle myös S2-painotteisen kirjallisuuden opintojakson KIRA242 Kirjallisuuden pedagogiikka 5 op.

Tämä opintojakso on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
oppimistehtävä 5 op (100 %)
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching