PSYA130 Personality Psychology II (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Perehdytään persoonallisuutta koskeviin käsitteisiin, erilaisiin lähestymistapoihin sekä niiden keskinäisiin yhteyksiin. Lisäksi perehdytään persoonallisuutta koskevaan viimeaikaiseen tutkimustietoon ja persoonallisuuden tutkimiseen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy arvioimaan eri persoonallisuuden käsitteiden välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja sekä ymmärtämään niiden teoreettiset lähtökohdat. Opiskelija ymmärtää, miten persoonallisuuden perustavaa laatua olevat ominaisuudet, tyypilliset sopeutumistavat ja identiteetti ovat dynaamisessa vuorovaikutuksessa keskenään. Lisäksi opiskelija pystyy arvioimaan persoonallisuutta eri ominaisuuksien muodostamana kokonaisuutena sekä ymmärtää, missä määrin persoonallisuutta luonnehtii yhtäältä pysyvyys ja säännönmukaisuus ja toisaalta muuttuminen ja kehittyminen.

Description of prerequisites

Psykologian perusopinnot.

Study materials

METSÄPELTO, R.-L. & FELDT, T. (toim.) (2009). Meitä on moneksi. Persoonallisuuden psykologiset perusteet. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Artikkelit, jotka ilmoitetaan vuosittain.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakso arvioidaan tenttiin tai kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Time of teaching:
Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Opintojakso arvioidaan tenttiin tai kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erin-omainen).
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot ja kirjallisuus, tentti tai kirjallinen tehtävä.

Teaching