PEOP0400 Families in society (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksossa tutustutaan ideologisiin ja konkreettisiin muutoksiin, joita on tapahtunut määriteltäessä perhettä käsitteenä, instituutiona ja arjen toimintana. Opintojaksossa tutkitaan perheen merkitystä hyvinvointivaltiolle ja yhteiskunnalle sekä sitä, millaisilla rakenteilla yhteiskunnassa tuetaan ja uusinnetaan perhettä. Käsiteltäviä teemoja ovat mm. perheihanteen muutokset, asiantuntijuus ja perhe, hoivan järjestelyt, koti tilana, työ ja perhe sekä teknologia ja perhe.

Learning outcomes

Opiskelija ymmärtää perheen olevan osa yhteiskuntaa ja riippuvainen monista ideologisista ja sosiaalisesti rakentuvista tekijöistä. Opiskelija osaa hahmottaa perheen ja hyvinvointivaltion suhteeseen vaikuttavia tekijöitä ja osaa myös analysoida niitä kriittisesti.

Study materials


· Enroos, R. & T.Heino & T.Pösö (toim) 2017. Huostaanotto. Lastensuojelun vaativin tehtävä. Tampere: Vastapaino. (9789517685665) (myös e-kirjana)

· Forsberg, H. & Autonen-Vaaraniemi, L. (toim.) 2012. Kiistanalainen perhe, moraalinen järkeily ja sosiaalityö. Tampere: Vastapaino

· Forsberg H. & A. Ritala-Koskinen (toim.) 2018. Monen kodin lapset. Lasten monipaikkainen asuminen ja sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus

· Gothóni R. & Siirto, U. (toim.) 2016. Pakolaisuudesta kotiin. Helsinki: Gaudeamus

· Harrikari, T. 2019. Lastensuojelun historia. Tutkielma oikeussääntelystä, kulttuurisista kerrostumista ja hallinnan murroksista. Tampere: Vastapaino.

· Häggman, K. 1994. Perheen vuosisata. Perheen ihanne ja sivistyneistön elämäntapa 1800-luvun Suomessa. Helsinki: SHS

· Laitala, M. & V. Puuronen. 2016. Yhteiskunnan tahra? Koulukotien kasvattien vaietut kokemukset . Tampere: Vastapaino. (myös e-kirjana)

· Moring, A. 2013. Oudot perheet. Normeja ja ihanteita 2000-luvun Suomessa. (Verkossa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/39269)

· Vilkko A. & A.Suikkanen & J. Järvinen-Tassopoulos J. (toim.) 2010. Kotia paikantamassa. Lapland University Press

· Mahdollinen muu lähdemateriaali ilmoitetaan vuosittain opetusohjelmassa tai verkkokurssilla.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Oppimistehtävässä on hyödynnettävä vaadittavia lähteitä ja sovellettava niitä tehtävänannon mukaisesti.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Verkkokurssit edellyttävät aktiivista osallistumista ja kurssiin liittyvien tehtävien suorittamista.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching