PEOA1800 Development project/Research review (9 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla tehdään itsenäinen oman työn kehittämishanke tai tutkimuskatsaus

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa laatia kehittämishanketta tai tutkimuskatsausta koskevan suunnitelman

- osaa etsiä ja käyttää kehittämishankkeeseen tai tutkimuskatsaukseen soveltuvia tieteellisiä lähteitä

- hahmottaa tutkimuksellisen prosessin vaiheet

- osaa muotoilla oman työn kehittämisen tai tutkimuskatsauksen pohjaksi selkeän ja perustellusti rajatun tavoitteen ja hyödyntää sen saavuttamiseksi perhetutkimustietoa

- pystyy toteuttamaan työhönsä liittyvän kehittämishankkeen TAI osaa laatia tieteellisiin tutkimuksiin perustuvan, aiheeltaan rajatun tutkimuskatsauksen

- osaa laatia kehittämishanke- tai tutkimuskatsausraportin tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaisesti

- osaa perustella valintojaan ja keskustella omasta ja muiden töistä seminaaritapaamisissa

- osaa soveltaa perhetutkimustietoa oman työnsä kehittämisessä

Description of prerequisites

Perheopintojen perusopinnot

Study materials

· Kniivilä, Sonja, Lindblom-Ylänne, Sari & Mäntynen, Anne. 2017. Tiede ja teksti: tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: Gaudeamus (myös e-kirjana) TAI

· Vilkka, Hanna. 2020. Akateemisen lukemisen ja kirjoittamisen opas. Jyväskylä: PS-kustannus (myös e-kirjana)

Kirjallisuuskatsaus:

· Kangasniemi, Mari ym. 2013. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus: eteneminen tutkimuskysymyksestä jäsennettyyn tietoon. Hoitotiede 25 (4), 291-301.

· Salminen, A. 2011. Mikä kirjallisuuskatsaus? Johdatus kirjallisuuskatsauksen tyyppeihin ja hallinnollisiin sovelluksiin. Vaasan yliopiston opetusjulkaisuja 62. https://www.univaasa.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-349-3.pdf

Kehittämishanke:

· Heikkinen, Hannu L.T. 2018. Toimintatutkimus: kun käytäntö ja tutkimus kohtaavat. Teoksessa A. Valli & J. Aaltola (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. Jyväskylä: PS-kustannus (myös e-kirjana), 215-230.

· Toikko, Timo. & Rantanen, Teemu. 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampere University Press. https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/100802/Toikko_Rantanen_Tutkimuksellinen_kehittamistoiminta.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:
No completion methods