PEOA1100 Families in the 2020s (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla syvennetään perusopintojen tietoa perheen monimuotoisuudesta sekä monitieteisen perhetutkimuksen lähestymistavoista. Perheen yhteiskunnallisia kehityssuuntia tarkastellaan ajankohtaisen tutkimustiedon valossa seuraavien teemojen osalta: erilaiset perhemuodot, perheiden lapsiluku, perheiden ajankäyttö, perheiden eriarvoistuminen sekä perheen digitaalinen vuorovaikutus. Opintojaksolla huomioidaan myös viimeisimmät perhetutkimusteemat kuten koronapandemian vaikutus perheisiin ja niiden arkeen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tuntee nykyperheen kehityssuuntia Suomessa ja kansainvälisesti

- on perehtynyt moninaisiin perhemuotoihin ja perheiden erilaisiin arjen olosuhteisiin

- tuntee suomalaisen ja kansainvälisen perhetutkimuksen ajankohtaisia tutkimuskohteita ja keskeisiä käsitteitä

- osaa tarkastella ja tulkita tutkimusartikkelien ja tilastojen perheestä tuottamaa tietoa

- osaa hyödyntää ajankohtaista perhetutkimustietoa opinnoissaan tai työssään

- osaa kirjoittaa kriittistä ja soveltavaa tieteellistä tekstiä

- osaa hyödyntää verkko-opiskeluympäristön tarjoamia välineitä opiskelussa

Study materials

· Golombok, Susan 2015. Modern Families: Parents and Children in New Family Forms. Cambridge University Press. Saatavilla e-kirjana.

· Rotkirch, Anna, Tammisalo, Kristiina, Miettinen, Anneli ja Berg, Venla. 2017. Miksi vanhemmuutta lykätään? Nuorten aikuisten näkemyksiä lastensaannista. Väestöliiton katsauksia E51.

· Tammisalo ym. Digitaalinen hyvinvointi perheissä /loppuraportti. Väestöliitto 2020. Digitaalinen hyvinvointi perheissä - Väestöliitto.fi (vaestoliitto.fi), http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-913-4

· Soveltuvin osin: THL:n Lapset, nuoret ja perheet -tutkimukset/Perhe ja elinolot. https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tutkimustuloksia/perhe-ja-elinolot

Lisäksi lähteitä ja asiantuntijatallenteita, jotka ilmoitetaan vuosittain Moodle-oppimisympäristössä

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:
No completion methods