OLUM1030 Difficulties in literacy development and skills (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Opintojaksolla perehdytään lukemisen ja kirjoittamisen valmiuksien ja vaikeuksien tunnistamiseen, arviointiin, kehityksen seurantaan sekä oppimisen tukemiseen.

Description

 • oppiminen ja oppimisen vaikeudet
 • luku- ja kirjoitustaitojen kehittyminen
 • lukemisen ja kirjoittamisen valmiudet ja vaikeudet
 • taitojen arviointi ja tuen suunnittelu
 • oppimisen esteettömyys ja tuki

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on tietoinen oppimiseen vaikuttavista tekijöistä ja niiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta
 • ymmärtää luku- ja kirjoitustaitojen kehityksen jatkumon hierarkkisen luonteen ja erityispiirteet suomen kielessä
 • osaa tunnistaa ja arvioida lukemisen ja kirjoittamisen valmiuksia ja taitoja
 • osaa suunnitella ja toteuttaa yksilöllisesti kohdennettua tukea sekä seurata ja arvioida tuen vaikuttavuutta.

Additional information

Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen -moduuli (25 op) koostuu opintojaksoista: 

 1. Luku- ja kirjoitustaitojen oppimisen ja opetuksen polut (5 op)
 2. Luku- ja kirjoitusvalmiuksien ja -taitojen ohjaaminen (5 op)
 3. Entä jos ei suju? – Lukemisen ja kirjoittamisen valmiudet ja vaikeudet (5 op)
 4. Kielitietoisesti monikielisen oppijan matkassa (5 op)
 5. Kirjariemua ja kirjoitusintoa – Näkökulmia sanataiteeseen ja uuteen kirjoittamiseen (5 op)
 6. Monilukutaidon ohjaaminen digiajassa (5 op)

Kaksi ensimmäistä opintojaksoa muodostavat moduulin perustan. Siksi niiden opiskelua suositellaan ennen valinnaisia opintojaksoja, joista opiskelija valitsee kolme. Yksittäisiä opintojaksoja voi opiskella myös itsenäisinä kokonaisuuksina.

Koko moduulin tai yksittäisiä opintojaksoja voi opiskella osana Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelijoiden vapaasti valittavia opintoja tai osana jatkuvan oppimisen kokonaisuutta.

Description of prerequisites

Tämä opintojakso on osa Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen -moduulin (25 op) valinnaisia opintojaksoja. Opiskelija valitsee neljästä valinnaisesta opintojaksosta kolme.

Ennen tätä opintojaksoa suositellaan opiskeltaviksi opintojaksot Luku- ja kirjoitustaitojen oppimisen ja opetuksen polut (5 op) sekä Luku- ja kirjoitusvalmiuksien ja -taitojen ohjaaminen (5 op).

Study materials

Alla lueteltu kirjallisuus soveltuvin osin ja lisäksi opintojaksolla sovittu oppimateriaali.

Literature

 • Ahonen, T., Aro, M., Aro, T., Lerkkanen, M-K. & Siiskonen, T. (toim.) (2019). Oppimisen vaikeudet. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.
 • Siiskonen, T., Aro, T., Ahonen, T. & Ketonen, R. (toim.) (2014). Joko se puhuu? Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa. 4. uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Takala. M. & Kairaluoma, L. (toim.) (2019). Lukivaikeudesta lukitukeen. Helsinki: Gaudeamus.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen verkkokurssiin (hyv./hyl.) ja itsenäinen oppimistehtävä 100 % (0-5).
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching