OLUM1010 Learning and instruction of literacy skills (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Tällä opintojaksolla tarkastellaan luku- ja kirjoitustaitojen kehityksen jatkumoa oppimisen tukemisen ja opetuksen kehittämisen näkökulmista.

Description

 • luku- ja kirjoitustaitojen oppimisen ja opetuksen jatkumo
 • monilukutaito, kielitietoisuus ja laaja tekstikäsitys
 • tieto- ja viestintäteknologia monilukutaidon ohjaamisessa
 • kehittävä ja kannustava formatiivinen arviointi
 • oppimismotivaatio ja motivaation tukeminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa tarkastella lasten ja nuorten luku- ja kirjoitustaitojen oppimisen ja opetuksen jatkumoa tutkimustiedon sekä eri kasvatus- ja koulutusasteiden opetussuunnitelmien pohjalta
 • ymmärtää monilukutaidon, kielitietoisen toimintakulttuurin ja tiedonalojen tekstitaitojen merkityksen opetussuunnitelmissa sekä käytännön opetustyössä
 • ymmärtää laajan tekstikäsityksen ja oppijoiden tekstimaailman merkityksen osana monilukutaitoa
 • on tutustunut erilaisiin pedagogisiin lähestymistapoihin tukea luku- ja kirjoitustaitojen yksilöllistä kehitystä ja motivaatiota
 • on perehtynyt kehittävään ja kannustavaan formatiiviseen arviointiin.

Additional information

Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen -moduuli (25 op) koostuu opintojaksoista: 

 1. Luku- ja kirjoitustaitojen oppimisen ja opetuksen polut (5 op)
 2. Luku- ja kirjoitusvalmiuksien ja -taitojen ohjaaminen (5 op)
 3. Entä jos ei suju? – Lukemisen ja kirjoittamisen valmiudet ja vaikeudet (5 op)
 4. Kielitietoisesti monikielisen oppijan matkassa (5 op)
 5. Kirjariemua ja kirjoitusintoa – Näkökulmia sanataiteeseen ja uuteen kirjoittamiseen (5 op)
 6. Monilukutaidon ohjaaminen digiajassa (5 op)

Kaksi ensimmäistä opintojaksoa muodostavat moduulin perustan. Siksi niiden opiskelua suositellaan ennen valinnaisia opintojaksoja, joista opiskelija valitsee kolme. Yksittäisiä opintojaksoja voi opiskella myös itsenäisinä kokonaisuuksina.

Koko moduulin tai yksittäisiä opintojaksoja voi opiskella osana Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelijoiden vapaasti valittavia opintoja tai osana jatkuvan oppimisen kokonaisuutta.

Description of prerequisites

Tämä opintojakso on ensimmäinen osa Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen -moduulia (25 op), joka koostuu yhteensä viidestä opintojaksosta.

Study materials

Alla lueteltu kirjallisuus soveltuvin osin ja lisäksi opintojaksolla sovittu oppimateriaali.

Literature

 • Luostarinen, A. & Nieminen, J. H. (2019). Arvioinnin käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Luukka, M-R. (2019). Tekstien lukijasta ja kirjoittajasta monilukutaituriksi. Teoksessa M. Harmanen & M. Hartikainen (toim.), Monilukutaitoa oppimassa. Oppaat ja käsikirjat 2019: 2. (s. 33–39). Helsinki: Opetushallitus.
 • Salmela-Aro, K. (toim.) (2018). Motivaatio ja oppiminen. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Nurmi, J.-E. (2013). Motivaation merkitys oppimisessa. Kasvatus, 44(5), 548–554.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen verkkokurssiin (hyv./hyl.) ja itsenäinen oppimistehtävä 100 % (0-5)
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching