OEAP1012 Education Psychological Foundations of Pre and Initial Education II (4 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Tämä kurssi on jatkoa kurssille OEAP1011 Esi- ja alkuopetuksen kehityspsykologiset lähtökohdat I.

Kurssin keskeisenä sisältönä on I-osan tavoitteiden lisäksi myös seuraavat:

- Esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimisvalmiudet ja työskentelytaidot sekä niiden arviointi

- Kehityksen ja oppimisen haasteet

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- tunnistaa ja ottaa huomioon esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin piirteiden sekä motivaation, minäkuvan ja itsesäätelytaitojen merkityksen oppimiselle

- arvioida esi- ja alkuopetusikäisten lasten oppimisvalmiuksia ja työskentelytaitoja

- tunnistaa esi- ja alkuopetusikäisten lasten kehityksen eri alueilla ilmeneviä ongelmia ja niihin yhteydessä olevia tekijöitä

Description of prerequisites

Osana luokanopettajan, erityisluokanopettajan, varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan tai aineenopettajan opintoja kokonaisuudessaan suoritetut perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot TAI varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.

Study materials

- Ahonen, T., Aro, M., Aro, T., Lerkkanen, M-K., Siiskonen, T. (toim.). 2019. Oppimisen vaikeudet. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.

- Crain, W. C. 2005 tai uudempi. Theories of development. Concepts and applications. (uudistettu painos.) Hillsdale, NJ: Prentice Hall.

- Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. 2015. Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:
No completion methods