ODKA2420 Research Project (6 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

• Esittävän ja soveltavan draaman projektit: suunnittelu, toteutus, arviointi ja reflektio

• Oman draamaosaamisen syventäminen

• Draamakasvatus tutkimuskohteena

• Tieteelliseen tietoon perustuva kriittinen reflektio

Learning outcomes

Opintojaksot ODKA2410 ja ODKA2420 suoritettuaan opiskelija

• osaa ohjata draamakasvatuksen genrejä erilaisissa oppimiskonteksteissa

• osaa arvioida, reflektoida ja kehittää pedagogiikkansa draamaopettajana

• tuntee kansallista ja kansainvälistä draamakasvatuksen tutkimusta

• osaa soveltaa tieteellisen tutkimuksen periaatteita omissa projekteissaan

• osaa arvioida kriittisesti draamatyöskentelyn ja -tutkimuksen yhteiskunnallista merkitystä

Additional information

Tämän opintojakson voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.

Description of prerequisites

Draamakasvatuksen perusopinnot sekä erillinen haku ja valinta.

Compulsory prerequisites

Study materials

Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin ja opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali.

Literature

 • Ackroyd, J. 2007. Research Methodologies for Drama Education. London: Trentham Books.
 • Anderson, M. & Dunn, J. 2013. How Drama Activates Learning: Contemporary Research and Practice. London: Bloomsbury.
 • Anderson, M., Carroll, J. & Cameron, D. 2011. Drama Education with Digital Technology. London: Continuum.
 • Anttila, P. 2006. Tutkiva toiminta ja ilmaisu, teos, tekeminen. Hamina: Akatiimi.
 • Duffy, P., Hatton, C. & Sallis, R. 2019. Drama research methods: Provocations of practice. Leiden: Brill Sense.
 • Freebody, K., Balfour, M, Finneran, M & Anderson, M. (2018.) Applied Theatre: Understanding Change (Landscapes: the Arts, Aesthetics, and Education). Cham: Springer.
 • Hirsjärvi, S., Remes, P., Sajavaara, P. & Sinivuori, E. 2009. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.
 • Hughes, J. & Nicholson, H. 2016. Critical Perspectives on Applied Theatre. Cambridge: University Press.
 • Preston, S. 2016. Applied theatre: Facilitation. London: Bloomsbury Methuen Drama.
 • Prendergast, M. & Saxton, J. 2017. Applied theatre: International case studies and challenges for practice (Second edition.). Bristol: Intellect.
 • Prendergast, M. & Saxton, J. 2013. Applied drama: A facilitator's handbook for working in community. Bristol: Intellect.
 • Valli, R. & Aarnos, E. 2018. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-Kustannus.
 • Valli, R., Aaltola, J. & Herkama, S. 2018. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS-Kustannus.
 • Dewey, J. 2010. Taide kokemuksena. Tampere: Niin & näin.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen aktiivisesti ja rakentavassa vuorovaikutuksessa, tehtävien suorittaminen hyväksytysti, oppimispäiväkirjan kirjoittaminen, itsearviointi ja/tai vertaisarviointi.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (4 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching