LPEP006 Basic Sport Didactics 2 (6 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Havaitsemiseen, liikkumiseen ja oppimiseen liittyvät mekanismit ja liikuntamuotojen keskeiset käsitteet.
Liikkuminen erilaisissa oppimisympäristöissä monipuolisia opetusmenetelmiä hyödyntäen ja vuorovaikutustaitoja kehittäen.
Liikkumisen perustaidot ja niiden oppimiseen sisältyvät kehittelyt eri ympäristöissä muun muassa teknologiaa tarkoituksenmukaisesti hyödyntäen.
Turvallisuuteen liittyvät erityispiirteet eri oppimisympäristöissä.


Suoritustavat:

Luentoja ja ohjattuja harjoituksia yhteensä 91 tuntia:
Yhteinen luento 2 tuntia
Vesiliikunta: uinti ja vesipelastus 19 tuntia
Palloilu: 28 tuntia
Kehonhallinta: kehonhuolto, telinevoimistelu ja akrobatia 20 tuntia
Rytmi- ja ilmaisuliikunta: tanssi 18 tuntia
Yhteenvetoseminaari 4 tuntia

Itsenäinen työskentely.


Arviointiperusteet:

Liikuntataidot ja -tiedot 50 % arvosanasta. Työskentelytaidot 50 % arvosanasta. Kurssiin sisältyy myös itsearvioinnit eri ympäristöissä sekä seminaarityön vertaisarviointi. Nämä arvioidaan osana liikunnan tietoja ja työskentelytaitoja.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa keskeisimpiä liikuntataitoja ja ymmärtää omien taitojen merkityksen opetustilanteissa.

  • tunnistaa eri oppimisympäristöjen ja liikuntamuotojen erityispiirteitä, yhtäläisyyksiä sekä eroja.

  • ymmärtää itsensä ja muut yksilöllisinä oppijoina erilaisissa oppimisympäristöissä.

  • osaa havainnoida oppimisen kannalta oleellisia asioita eri liikuntataidoissa ja pystyy kehittämään taitojaan.

  • ymmärtää sekä tiedollisesti että kehollisesti, miten ihmisen anatomia, fysiologia ja biomekaniikka tulee huomioida terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä.

  • ymmärtää miten kognitiiviset toiminnot ilmenevät erilaisissa liikuntamuodoissa.

  • osaa ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja tukea toiminnallaan ryhmässä oppimista ja ryhmän hyvinvointia.

  • ymmärtää liikunnanopetuksen kasvatuksellisia näkökulmia työskentelytaitojen osalta (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet).

Additional information

Ajoitus: 2. vuosi syyslukukausi

Description of prerequisites

LPEP005 Liikuntadidaktiikan peruskurssi 1

Recommended prerequisites

Study materials

Luentomateriaalit, demoilla jaettavat materiaalit ja verkko-oppimisympäristön materiaalit.

Jaakkola, T., Liukkonen, J. & Sääkslahti, A. (toim.) 2017. (2. uusittu painos). Liikuntapedagogiikka. Jyväskylä: PS-kustannus., ss. 276–366 (90 s.).

Keskinen, I., Hakamäki, J., Hotti, K., Lauritsalo, K., Liinpää, S., Läärä, J. & Pantzar, T. 2016. Uimaopetuksen käsikirja. Jyväskylä: Docendo, ss. 99-178 (79 s).

Completion methods

Method 1

Time of teaching:
Period 1, Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (0.5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Liikuntataidot ja -tiedot 50 % arvosanasta. Työskentelytaidot 50 % arvosanasta. Kurssiin sisältyy myös itsearvioinnit eri ympäristöissä sekä seminaarityön vertaisarviointi. Nämä arvioidaan osana liikunnan tietoja ja työskentelytaitoja.
Language:
Finnish
Study methods:

Luentoja ja ohjattuja harjoituksia yhteensä 91 tuntia:
Yhteinen luento 2 tuntia
Vesiliikunta: uinti ja vesipelastus 19 tuntia
Palloilu 28 tuntia
Kehonhallinta: kehonhuolto, telinevoimistelu ja akrobatia 20 tuntia
Rytmi- ja ilmaisuliikunta: tanssi 18 tuntia
Yhteenvetoseminaari 4 tuntia

Itsenäinen työskentely.

No published teaching
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (1.5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (0.5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (0.5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching