KTKA2021 The Construction of Scientific Knowledge: Quantitative research methods, Profiency Test (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Muuttujien muokkaaminen, tilastollinen päättely, yleisimmät kahden muuttujan tilastolliset testit, efektin koko, tutkimuksen luotettavuus, sopivan tilastollisen analyysimenetelmän valinta, tutkimustulosten raportointi määrällisessä tutkimuksessa, tutkimuseettiset periaatteet ja käytänteet, määrällisen tutkimuksen lukutaito, spss-ohjelmiston käyttö.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvailla määrällisen tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat

  • kerätä määrällisen tutkimusaineiston ja valita siihen sopivan tilastollisen analyysimenetelmän

  • analysoida määrällistä tutkimusaineistoa tilastollisen kuvailun ja päättelyn keinoin

  • raportoida tuloksia määrällisen tutkimusperinteen mukaisesti

  • noudattaa tutkimuksen teon eettisiä periaatteita

  • arvioida määrällisen tutkimuksen luotettavuutta

Additional information

Arviointiperusteet:

Näyttökokeen (oppimistehtävien) hyväksytty suorittaminen. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että opiskelijan tulee saada näyttökokeen jokaisesta kolmesta tehtävästä kustakin vähintään 1 piste.

Hyväksyttyä näyttökoetta ei voi korottaa. Näyttökoe kirjataan opintorekisteriin koodilla KTKA2021. Jos opiskelija tulee hylätyksi näyttökokeessa, hänen tulee suorittaa aineopintotasoinen määrällisten menetelmien tutkimusmenetelmäopintokokonaisuus osallistumalla KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät -opintojaksolle.

Description of prerequisites

KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät (5 op) tai vastaavat opinnot.

Study materials

Soveltuvin osin:

COOLICAN, H. (2017). Research methods and statistics in psychology. 6. painos. London; New York: Psychology Press. e-kirja.

TAI

METSÄMUURONEN, J. (2011). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Helsinki: International Methelp. e-kirja.

JA

NUMMENMAA, L., HOLOPAINEN, M., & PULKKINEN, P. (2014 tai myöhemmät painokset). Tilastollisten menetelmien perusteet. Helsinki: Sanoma Pro. (myös e-kirja).

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Näyttökokeen (oppimistehtävien) hyväksytty suorittaminen. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että opiskelijan tulee saada näyttökokeen jokaisesta kolmesta tehtävästä kustakin vähintään 1 piste.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Näyttökokeen (oppimistehtävien) hyväksytty suorittaminen. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että opiskelijan tulee saada näyttökokeen jokaisesta kolmesta tehtävästä kustakin vähintään 1 piste. Hyväksyttyä näyttökoetta ei voi korottaa. Näyttökoe kirjataan opintorekisteriin koodilla KTKA2021. Jos opiskelija tulee hylätyksi näyttökokeessa, hänen tulee suorittaa aineopintotasoinen määrällisten menetelmien tutkimusmenetelmäopintokokonaisuus osallistumalla KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät -opintojaksolle.
Language:
Finnish

Teaching