KIKA426 Methods of Interview and Observation (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Havainnointi- ja haastattelumenetelmä tutkijan ja kirjoittajan työssä. Havainnointi menetelmänä ja kirjoittamisen lähtökohtana. Haastattelun suunnittelu ja haastatteluvuorovaikutus. Havainnoinnin ja haastattelun tutkimusetiikka. 

Learning outcomes

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

· suunnitella (ja toteuttaa) tutkimushaastattelun

· käyttää havainnoinnin perusmenetelmiä

· tuntee tutkimusaineiston analysoinnin ja tulkinnan periaatteet

· tuottaa aineiston pohjalta sekä tieteellistä että taiteellista tekstiä.

Description of prerequisites

Kirjoittamisen perusopinnot

Study materials

Haavikko, R. (toim.) 2000. Miten kirjani ovat syntyneet 4. Virikkeet, ainekset, rakenteet. Helsinki: WSOY.

Hirsjärvi, S. & Hurme, H. 2008. Tutkimushaastattelu: teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Helsinki: Yliopistopaino.

Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisuja 3/2019. Haettu 19.3.2020 osoitteesta https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2019.pdf

Koivula, M., Kuukka, A. & Vuorisalo, M. 2019. Havainnointi aineistonkeruumenetelmänä. Luentotallenne. Jyväskylän yliopisto.

Lappalainen, H. 2012. Osallistuva havainnointi. Teoksessa V. Heikkinen, E. Voutilainen, P. Lauerma, U. Tiililä & M. Lounela (toim.) Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käsikirja. Helsinki: Gaudeamus. pdf

Ruusuvuori, J. & Tiittula, L. 2005. Tutkimushaastattelu ja vuorovaikutus. Teoksessa J. Ruusuvuori & L. Tiittula (toim.) Haastattelu: tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Tampere: Vastapaino, 22–56. pdf

Terävä, J. 2019. Tutkimushaastattelu: Miksi, mitä ja miten? Luentotallenne. Jyväskylän yliopisto.

Turunen, M. (toim.) 2012. Miten kirjani ovat syntyneet 5. Kirjailijoiden studia litteraria 2011–2012. Helsinki: WSOY.

Vilkka, H. 2006. Tutki ja havainnoi. Helsinki: Tammi. TAI hanna.vilkka.fi/wp-content/uploads/2014/02/Tutki-ja-havainnoi.pdf Haettu 19.3.2020.

Lisäksi opettajan antama muu materiaali.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Select all marked parts

Method 3

Evaluation criteria:
Dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching