JSBA1110 Method Studies (6 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät ja niiden soveltaminen liiketaloustieteellisessä tutkimuksessa. Tutkimustyön käytännön toteutus, kommentointi ja raportoiminen.


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• liiketaloustieteellisen tutkimuksen peruskäsitteet.
• tunnistaa tutkimusprosessin päävaiheet.
• tieteenfilosofiset ja tutkimuseettiset perusperiaatteet.
• muotoilla tutkimusongelmia ja –tutkimuskysymyksiä.
• ymmärtää teorian ja käsitteiden roolin empiirisessä tutkimuksessa.
• tunnistaa laadullisen ja määrällisen tutkimuksen keskeisimmät aineistokeruumenetelmät ja osaa arvioida eri menetelmien soveltuvuutta empiirisen aineiston keräämisessä.
• analysoida empiirisiä aineistoja.
• raportoida empiirisiä tutkimustuloksia.
• suunnitella ja laatia oman tutkimussuunnitelman

Additional information

Suoritusajankohta: 3. opintovuosi

Description of prerequisites

Yrityksen taloustieteiden aineopintoja, JSBY1260 Kvantitatiiviset menetelmät ja SPSS, tai vastaavat opinnot.

Literature

  • Mahdollisista muutoksista kirjallisuudessa ilmoitetaan kontaktiopetuksen alkaessa.
  • Metsämuuronen, J. 2006 (tai uudempi). Tutkimuksen tekemisen perusteet<br />ihmistieteissä. Gummerus.
  • Eskola, J, Suoranta, J. 2005 (tai uudempi). Johdatus laadulliseen tutkimukseen.<br />Vastapaino.
  • Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2000 (tai uudempi). Tutki ja kirjoita. Tammi.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching