ITKP0003 Introduction to Computational Thinking (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Algoritminen ajattelu on yksi 2000-luvun avaintaidoista. Kyse on ajattelun ja ongelmanratkaisun taidoista, joiden avulla määritellään ongelmia ja niiden ratkaisuja siten, että tiedonkäsittelijä, oli se sitten ihminen ja/tai laite, pystyy niiden mukaan toimimaan. Opintojaksolla käydään läpi algoritmisen ajattelun perusteita sillä tasolla, että kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija ymmärtää, kuinka ympä-rillämme oleva teknologia toimii ja kuinka sitä voidaan ohjata. Opintojaksolla käsiteltäviä teemoja ovat mm. tieto-tekniikan ja algoritmisen ajattelun historia, yhteys mate-maattisen ajattelun, logiikan ja algoritmisen ajattelun välil-lä sekä algoritmisen ajattelun soveltaminen erilaisten on-gelmien ratkaisuun. Opintojakson tavoitteena on liittää algoritminen ajattelu osaksi opiskelijoita ympäröivään todellisuuteen ja havainnollistaa algoritmisen ajattelun mahdollisuuksia yksinkertaisten tapausesimerkkien avul-la.

Suoritustavat

Itsenäisesti suoritettava verkkokurssi.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää algorit-misen ajattelun keskeisimmät käsitteet. Lisäksi opis-kelija osaa purkaa ratkaistavan ongelman pienempiin osakokonaisuuksiin ja kykenee tunnistamaan sään-nöllisesti toistuvat toimintamallit ja osaa laatia niiden pohjalta toimintaohjeen ongelman ratkaisemiseksi.

Study materials

Verkkomateriaali.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Opintojakso suoritetaan itsenäisinä verkko-opintoina Moodle-ympäristössä.
Evaluation criteria:
Arviointi perustuu automaattisesti tarkastettavaan sähköiseen loppukokeeseen.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Online teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching