FTES1007 Research and Development of Rehabilitation (1–5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kuntouksen tutkimuksen keskeiset paradigmat, mallit ja teoriat

  • Epistemologiset ja ontologiset lähtökohdat
  • Vajavuusparadigma, valtaistava ja ekologinen paradigma
  • Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälisen luokituksen (ICF) käyttö tutkimuksessa

Kuntoutuksen tutkimusmenetelmät

  • Vaikuttavuuteen, kustannusvaikuttavuuteen ja merkityksellisyyteen liittyvät tutkimusmenetelmät
  • Monimenetelmällinen tutkimus kuntouksessa (Mixed Methods)

Kuntoutuksen tutkimusta ohjaavat tahot ja asiakirjat

Yhteiskunnan muutokset ja megatrendit 


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

Ymmärtää ja osaa soveltaa kuntoutukseen liittyvän tutkimuksen keskeisiä tekijöitä seminaarityössään, kuten

  • kuntouksen tutkimuksen liittyvät keskeiset käsitteet, paradigmat, mallit, teoriat ja metodologiset lähtökohdat
  • kuntoutuksen tutkimuksen monitieteisyys, moninäkökulmaisuus ja monimenetelmäisyys
  • kuntoutuksen vaikuttavuus, merkityksellisyys ja kustannusvaikuttavuus

Ymmärtää liikunnallisen kuntoutuksen tutkimuksen merkityksen osana kuntoutustutkimusta.

Osaa kriittisesti arvioida kuntouksen ja kuntoutustutkimuksien merkitystä osana yhteiskunnan muutosta. 

Additional information

Huom. opintojakso on tarvittaessa suoritettavissa myös 4 op laajuisena, mikä edellyttää neuvottelua opintojakson opettajan kanssa. Opintojakso on tarjolla 5 op laajuisena ainoastaan avoimessa yliopistossa.

Description of prerequisites

Liikuntatieteellinen tiedekunta:
FTEA1001 Tutkimustiedon kriittinen arviointi fysioterapiassa I
FTES1002 Tutkimustiedon kriittinen arviointi fysioterapiassa II
FTES1006 Ohjauksen ja käyttäytymisen muutoksen tutkimus
Huom. EduFuturan Kuntoutuksen perusteet kehittäminen ja tutkimus -moduulin (15 op) opiskelijoille riittää, että moduulin kolme ensimmäistä opintojaksoa on suoritettu ensin.

Avoin yliopisto: Monialaisen ja asiakaslähtöisen kuntoutuksen opintokokonaisuuden neljä ensimmäistä opintojaksoa.

Study materials

Autti-Rämö, I., Salminen, A-L., Rajavaara, M. & Ylinen, A. 2016. Kuntoutuminen. EAN/tuotenumero: 9789516564640

Järvikoski A. 2013. Monimuoinen kuntoutus ja sen käsitteet. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:43. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/70263

Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotukset kuntoutusjärjestelmän uudistamiseksi. 2017. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2017:41. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160273

Rehabilitation 2030 - A call for action. 2017. Meeting report, WHO 
https://www.who.int/disabilities/care/Rehab2030MeetingReport2.pdf?ua=1 

Muu oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Seminaarityö 100 %
Time of teaching:
Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching