ERIP105 Supporting Learning and Participation (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

portaittainen tuki oppimisessa, RTI-malli, näyttöön perustuvat tuen periaatteet, interventiot, yksilöllisen tuen keinot, ryhmässä toteutettava tuki, eriyttäminen, yksilöllistäminen, joustava ryhmittely

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • ymmärtää portaittaisten tuen mallien perustelut ja käytänteet
  • tuntee näyttöön perustuvat tuen periaatteet oppimisen ongelmissa
  • ymmärtää interventiot oppimisen kohdennetun tuen työkaluina
  • tuntee joustaviin ryhmittelyihin, eriyttämiseen ja yksilöllistämiseen liittyvän pedagogisen keskustelun näkökulmia

Study materials

Oppimisen vaikeudet. 2019. Toim. T. Ahonen, M. Aro, T. Aro, M.-K. Lerkkanen & T. Siiskonen. (soveltuvin osin)

Muu oppimateriaali ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Erityispedagogiikan ja varhaiserityispedagogiikan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille (pääaineopiskelijat).
Evaluation criteria:
Tentti tai oppimistehtävä
Select all marked parts

Method 2

Description:
Erityispedagogiikan perusopintoja valinnaisina opintoina suorittaville (sivuaineopiskelijat).
Evaluation criteria:
Tentti tai oppimistehtävä
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching