ERIP104 Individuality in Learning and Participation (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Erilaiset oppimisen, osallisuuden ja käyttäytymisen haasteet (mm. luki, matematiikka, tarkkaavuus, autismikirjo). Tuen tarpeiden arviointi ja tukikeinot yksilöllisen osallisuuden ja oppimisen mahdollistajina.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija


  • tuntee erityyppisten oppimisen vaikeuksien keskeiset piirteet ja niiden syytaustat

  • ymmärtää erityisvaikeuksien luonteen osana taitojen, oppimisedellytysten ja osallisuuden yksilöllistä vaihtelua

  • tuntee erilaisia arvioinnin tavoitteita ja arviointitapoja sekä niihin pohjautuvia tukikeinoja oppimisessa ja osallisuudessa

Study materials

Oppimisen vaikeudet. 2019. Toim. T. Ahonen, M. Aro, T. Aro, M.-K. Lerkkanen & T. Siiskonen. (soveltuvin osin).

Muu oppimateriaali ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Erityispedagogiikan ja varhaiserityispedagogiikan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille (pääaineopiskelijat)
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, verkkotentin ja oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Erityispedagogiikan perusopintoja valinnaisina opintoina suorittaville (sivuaineopiskelijat).
Evaluation criteria:
tentti
Select all marked parts

Method 3

Description:
Erityispedagogiikan perusopintoja valinnaisina opintoina suorittaville (sivuaineopiskelijat).
Evaluation criteria:
oppimistehtävä
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Verkkotentti, seminaarit ja oppimistehtävät

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

e-tentti

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

oppimistehtävä

Teaching