ERIP103 Disability, Diversity and Professional Growth (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

vammaisuus, moninaisuus, toiseus, osallisuus, eettisyys, ammatillinen kasvu

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • vertailla vammaisuuden eri määritelmiä ja teoreettisia näkökulmia

  • eritellä vammaisuuteen ja muuhun moninaisuuteen liittyviä kulttuurisia asenteita, arvoja ja merkityksiä

  • tunnistaa ja tarkastella omia vammaisuuteen ja muuhun moninaisuuteen liittyviä asenteita, tunteita ja kokemuksia

  • jäsentää vammaisuuden ja moninaisuuden kohtaamiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä

  • arvioida oman toimintansa vaikutuksia toisen ihmisen osallisuuteen ja toimijuuteen

Study materials

-Opetuksen alkaessa ilmoitettava artikkelimateriaali

-Helkama, K. ym. 2016 (tai aiemmat painokset). Asenteet, päätöksenteko ja käyttäytymisen muutos (luku 10). Teoksessa K. Helkama ym. Johdatus sosiaalipsykologiaan. Helsinki: Edita. 3. tai uudempi painos. Saatavilla e-kirjana.

-Helkama, K. ym. 2016 (tai aiemmat painokset). Ennakkoluuloisuus ja ryhmien väliset suhteet (luku 14). Teoksessa K. Helkama ym. Johdatus sosiaalipsykologiaan. Helsinki: Edita. 3. tai uudempi painos. Saatavilla e-kirjana.

-Seppälä, T. ym. 2014. Koettu oikeudenmukaisuus ja syrjintä. Teoksessa L. Myyry ym. (toim.) Arkiajattelu, tieto ja oikeudenmukaisuus. Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 18, s. 248–292. Saatavilla verkossa.

-Vehmas, S. 2009. Vammaisuuden ontologia ja politiikka: Realismin ja konstruktionismin väistämätön liitto. Kasvatus 40 (2), 111–120. http://elektra.helsinki.fi/se/k/0022-927-x/40/2/vammaisu.pdf

-Zacheus, T., Kalalahti,M., Varjo, J., Saarinen, M., Jahnukainen, M., Mäkelä, M-L. & Kivirauma, J. 2017. Yläkouluikäisten syrjinnän, kiusaamisen ja rasismin kokemukset. Terra 128 (1), 3–15. https://www.versuslehti.fi/wp-content/uploads/Terra_Yl%C3%A4kouluik%C3%A4isten-syrjinn%C3%A4n-kiusaamisen-ja-rasismin-kokemukset.pdf TAI Jahnukainen, M., Kalalahti, M. & Kivirauma, J. (toim.) 2019. Oma paikka haussa. Maahanmuuttotaustaiset nuoret ja koulutus. Luku 6 (s. 137-169) tai luku 7 (s. 170-199).

-K. Tirri & E. Kuusisto. 2019. Opettajan ammatti-etiikkaa oppimassa. Helsinki: Gaudeamus. Luku 2 (Opettajan eettinen ammatti, s. 13-40) ja luku 3 (Opettajan ammatillinen kehittyminen, s. 41-60).

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Erityispedagogiikan ja varhaiserityispedagogiikan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille (pääaineopiskelijat).
Evaluation criteria:
Seminaariopetuksessa on läsnäolovelvoite. Arviointikohteina ovat ennakkotehtävä, seminaariesitys sekä lopputehtävä, joiden keskiarvosta muodostuu kurssin lopullinen arvosana.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Erityispedagogiikan perusopintoja valinnaisina opintoina suorittaville (sivuaineopiskelijat).
Evaluation criteria:
Tentti
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Ennakkotehtävä, seminaariopetus (läsnäolovelvoite), seminaariesitys sekä lopputehtävä.

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Paritentti

Teaching