ERIP102 Participants and Networks in Special Education (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

erityiskasvatuksen toimintaympäristöt, tukijärjestelmät, lainsäädäntö, yhteistyöverkostot

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvailla erityiskasvatuksen toimintaympäristöjä elämänkulun eri vaiheissa
- jäsentää erityiskasvatuksen yhteistyöverkostoja
- tunnistaa tukijärjestelmät elämänkulun eri vaiheissa
- soveltaa keskeistä tukijärjestelmiin liittyvää lainsäädäntöä

Study materials

1. Jahnukainen, M. (toim.) 2012. Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa. Tampere: Vastapaino. Johdantoluku s. 15–54 sekä vähintään kaksi muuta lukua oppimistehtävän teemoihin liittyen. (E-kirja)
2. Määttä, P. & Rantala, A. 2016. Tavallisen erityinen lapsi. Onnistuneen yhteistyön arvoitusta ratkaisemassa. 2. painos. Jyväskylä: PS-kustannus. TAI Pihlaja, P. & Viitala, R. 2019. Varhaiserityiskasvatus. Jyväskylä: PS-kustannus 3. Finlex verkkosivut (http://www.finlex.fi)

4. Vapaavalintaiset artikkelit (3 kpl)

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Erityispedagogiikan ja varhaiserityispedagogiikan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille (pääaineopiskelijat).
Evaluation criteria:
Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävä.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Erityispedagogiikan perusopintoja valinnaisina opintoina suorittaville (sivuaineopiskelijat).
Evaluation criteria:
Oppimistehtävä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Alkuinfo, erityispedagogiikan kohteisiin tutustuminen, seminaariin osallistuminen ja raportti.

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Alkuinfo, erityispedagogiikan kohteisiin tutustuminen ja raportti.

Teaching