ERIP101 Foundations of Special Education (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

erityispedagogiikan teoriaperusta ja lähitieteet, erityispedagogiikan ja erityisopetuksen historia, erityispedagogiikan alan suuntaukset, erityispedagogiikan tutkimussuuntaukset, inklusiivinen opetus

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- esittää erityispedagogiikan historialliset ja teoreettiset kehityslinjat
- määrittää erityispedagogiikan alan keskeisiä käsitteitä ja tuntee alan lähitieteet
- eritellä erityispedagogiikan alan kansainvälisiä ja kansallisia suuntauksia
- kuvata erityispedagogiikan tutkimustoiminnan painotukset
- hyödyntää erityispedagogiikan alan tiedonlähteitä

Study materials

Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, U., Savolainen, H., Vehmas, S., 2015 Erityispedagogiikan perusteet. Helsinki. WSOY oppimateriaalit.

Muu oppimateriaali ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Erityispedagogiikan ja varhaiserityispedagogiikan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille (vain pääaineopiskelijat, ei luoko).
Evaluation criteria:
Luennot, kontaktiopetus ja tentti.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Erityispedagogiikan perusopintoja valinnaisina opintoina suorittaville (sivuaineopiskelijat).
Evaluation criteria:
Tentti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja tentti

Teaching

x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot ja tentti.

Teaching