ERIA4200 Proseminar (9 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Tutkimusprosessin vaiheet, tiedon hankinta, empiirinen tutkielma (ei pelkkä kirjallisuuskatsaus), tieteellinen viestintä, tutkimusetiikka, tieteellinen argumentointi

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- etsiä ja käyttää tutkimusaiheeseensa liittyvää tieteellistä kirjallisuutta
- eritellä tutkimusprosessin kulun ja tutkimuksen teon vaiheet
- soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä empiirisen aineiston keruuseen ja analysointiin
- toteuttaa pienimuotoisen empiirisen tieteellisen tutkimuksen
- laatia tutkimusraportin tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaisesti
- perustella omia valintojaan ja arvioida muiden tekemiä valintoja tieteellisessä keskustelussa

Description of prerequisites

Opintojaksot KTKA2010 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Laadulliset tutkimusmenetelmät ja KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät on suoritettava viimeistään ERIA4200 Proseminaari -opintojakson aikana.

ERIA4200 Proseminaari -opintojakson aikana pitää suorittaa LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op) -verkko-opintojakso, jonka järjestää Avoimen tiedon keskus.

Study materials

HIRSJÄRVI, S. REMES, P. & SAJAVAARA, P. (2009 tai uudemmat). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.


KNIIVILÄ, S., LINDBLOM-YLÄNNE, S. & MÄNTYNEN, A. (2017). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: Gaudeamus.

Muu lukuvuosittain opetuksen yhteydessä tarkennettava materiaali.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Erityispedagogiikan asiantuntijalinjan opiskelijoille ja aineopintoja valinnaisina opintoina suorittaville (sivuaineopiskelijat).
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja kandidaatintutkielman hyväksytty suorittaminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (9 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetukseen osallistuminen, itsenäinen työskentely ja vertaisarviointi, kandidaatintutkielma.

No published teaching