AIKP1014 Scientific research in adult education (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Tieteellinen toiminta ja tutkimus pyrkivät tieteellisin keinoin kohti totuutta. Tieteessä ei kuitenkaan saavuteta yhtä ja lopullista totuutta, vaan kulloinkin on vallalla parhaiten tieteellisesti perusteltu näkemys. Samalla tieteellinen tieto korjaa itseään eli tutkimuksen myötä saavutetaan aiempaa kattavampia ja yhtenäisempiä käsityksiä. Arkiajattelu on usein tieteellisen tutkimuksen lähtökohta ja toisaalta tutkimuksin saavutettu tieteellinen tieto saavuttaa viiveellä arjen. Opintojakso johdattelee tieteellisen tiedon periaatteisiin ja aikuiskasvatustieteen tutkimuskohteisiin. Kirjallisuuden avulla tutustutaan myös aikuiskasvatustieteellisen tutkimusprosessin kulkuun sekä perehdytään siihen, millaisilla menetelmillä aikuiskasvatustieteellistä tietoa hankitaan.

Learning outcomes

Opintojakson tehtyään opiskelija osaa:

  • hahmottaa aikuiskasvatustieteen tutkimuskohteita
  • nimetä tieteellisen tiedon periaatteita sekä tunnistaa arkiajattelun ja tieteellisen tiedon erot
  • tunnistaa määrällisen ja laadullisen tutkimuksen tyypilliset prosessit
  • laatia aikuiskasvatustieteellisen tutkimussuunnitelman

Study materials

Eskola, J. & Suoranta, J. 2008 (tai uudemmat painokset). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino. Saatavana myös e-kirjana.
JA

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2010 (tai uudemmat painokset). Tutki ja kirjoita. Luvut 2 ja 5. Helsinki: Kirjayhtymä.
JA

Ronkainen, S., Pehkonen, L., Paavilainen, E., & Lindblom-Ylänne, S. 2013 (tai uudemmat painokset). Tutkimuksen voimasanat. Helsinki: WSOYpro.
JA

Aikuiskasvatuksen tutkimusseuran verkkosivut: https://www.aikuiskasvatuksentutkimusseura.fi/aikuiskasvatus/
JA

Aikuiskasvatus-tiedelehden verkkosivut: https://journal.fi/aikuiskasvatus


Sekä osoitetut kolme tieteellistä artikkelia

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ovat näkyvissä kurssitoteutuksessa Moodlessa. Arvioinnin perustana ovat toisaalta oppiaineen yleiset ja jaksokohtaiset osaamistavoitteet, toisaalta eri suoritustapojen tavoitteet. Kaikissa suoritustavoissa edellytetään jakson opintovaatimuskirjallisuuden käyttöä sekä kirjatiedon muokkaamista ja soveltamista käytäntöön. Hyväksytyssä oppimistehtävävastauksessa on vastattava tehtävänantoon esseemuodossa (ellei tehtävänannossa pyydetä toisin) ja hyödynnettävä kaikkia vaatimusteoksia.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ovat näkyvissä kurssitoteutuksessa Moodlessa. Arvioinnin perustana ovat toisaalta oppiaineen yleiset ja jaksokohtaiset osaamistavoitteet, toisaalta eri suoritustapojen tavoitteet. Kaikissa suoritustavoissa edellytetään jakson opintovaatimuskirjallisuuden käyttöä sekä kirjatiedon muokkaamista ja soveltamista käytäntöön. Verkkokurssi edellyttää aktiivista osallistumista sekä kurssin yksilö- ja ryhmätehtävien suorittamista.
Select all marked parts

Method 3

Evaluation criteria:
Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ovat näkyvissä kurssitoteutuksessa Moodlessa. Arvioinnin perustana ovat toisaalta oppiaineen yleiset ja jaksokohtaiset osaamistavoitteet, toisaalta eri suoritustapojen tavoitteet. Kaikissa suoritustavoissa edellytetään jakson opintovaatimuskirjallisuuden käyttöä sekä kirjatiedon muokkaamista ja soveltamista käytäntöön. Hyväksytyssä tenttivastauksessa on vastattava tehtävänantoon esseemuodossa (ellei tehtävänannossa pyydetä toisin) ja hyödynnettävä kaikkia vaatimusteoksia. Tentissä on vastattava kaikkiin tenttikysymyksiin. Tentin arvioinnissa painotetaan vastauksen monipuolisuutta.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching