AIKP1012 Thinking and learning in adulthood (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Aikuisen ajattelu on laaja-alainen, useita ihmismielen ja ihmisen toiminnan alueita yhdistävä ilmiö, jota eri tieteenalat tarkastelevat mm. kehityksellisestä ja oppimisen näkökulmasta (Kallio 2016). Tieteellinen ajattelu on laadullisesti jalostunutta, kyvykkyyttä ymmärtää ja suhteuttaa erilaisia näkökulmia. Se on eri tietolähteitä kriittisesti punnitsevaa ja uutta luovaa ajattelua.

Käsitykset siitä, mitä oppiminen on ja miten sitä voidaan edistää, ovat vaihdelleet historian saatossa. Perusolettamuksia, joita kulloinkin tehdään oppimisen luonteesta, kutsutaan oppimiskäsityksiksi.

Jaksossa perehdyt aikuisen ajattelun kehityksestä ja tieteellisen ajattelun piirteistä saatuun tutkimustietoon, ja pohdit ajattelun kehityksen tukemista käytännössä, esim. opiskelussa ja työelämässä. Lisäksi perehdyt erilaisiin oppimiskäsityksiin ja sovellat lähteistössä kuvattua aikuisen oppimiseen.

Learning outcomes

Opintojakson tehtyään opiskelija osaa:

  • tunnistaa tieteellisen ajattelun kehityksen vaiheet
  • tarkastella perustellen, miten tieteellisen ajattelun kehittymistä voidaan tukea käytännössä
  • tunnistaa ja jäsentää oppimiskäsityksiä sekä soveltaa niitä käytäntöön
  • hahmottaa aikuisten ajattelun ja oppimisen yksilöllisenä sekä sosiaalisena ilmiönä

Study materials

Asiantuntijaluennot verkkotallenteena
JA

Kallio, E. 2016. Ajattelun kehitys aikuisuudessa. Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura. Saatavana myös e-kirjana. (Luvut 2 ja 4-6)
JA

Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M.-K. 2016. Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-kustannus. Saatavana myös e-kirjana. (Luvut 1-11)

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ovat näkyvissä kurssitoteutuksessa Moodlessa. Arvioinnin perustana ovat toisaalta oppiaineen yleiset ja jaksokohtaiset osaamistavoitteet, toisaalta eri suoritustapojen tavoitteet. Kaikissa suoritustavoissa edellytetään jakson opintovaatimuskirjallisuuden käyttöä sekä kirjatiedon muokkaamista ja soveltamista käytäntöön. Hyväksytyssä oppimistehtävävastauksessa on vastattava tehtävänantoon esseemuodossa (ellei tehtävänannossa pyydetä toisin) ja hyödynnettävä kaikkia vaatimusteoksia.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ovat näkyvissä kurssitoteutuksessa Moodlessa. Arvioinnin perustana ovat toisaalta oppiaineen yleiset ja jaksokohtaiset osaamistavoitteet, toisaalta eri suoritustapojen tavoitteet. Kaikissa suoritustavoissa edellytetään jakson opintovaatimuskirjallisuuden käyttöä sekä kirjatiedon muokkaamista ja soveltamista käytäntöön. Verkkokurssi edellyttää aktiivista osallistumista sekä kurssin yksilö- ja ryhmätehtävien suorittamista.
Select all marked parts

Method 3

Evaluation criteria:
Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ovat näkyvissä kurssitoteutuksessa Moodlessa. Arvioinnin perustana ovat toisaalta oppiaineen yleiset ja jaksokohtaiset osaamistavoitteet, toisaalta eri suoritustapojen tavoitteet. Kaikissa suoritustavoissa edellytetään jakson opintovaatimuskirjallisuuden käyttöä sekä kirjatiedon muokkaamista ja soveltamista käytäntöön. Hyväksytyssä tenttivastauksessa on vastattava tehtävänantoon esseemuodossa (ellei tehtävänannossa pyydetä toisin) ja hyödynnettävä kaikkia vaatimusteoksia. Tentissä on vastattava kaikkiin tenttikysymyksiin. Tentin arvioinnissa painotetaan vastauksen monipuolisuutta.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Exam (3 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching