AIKA3283 Practicum: Familiarizing with educational work environments (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kasvatusalan toimintaympäristöt, kasvatus- ja aikuiskasvatustieteilijän työtehtävät, kasvatusalan osaaminen ja asiantuntijuus, toimijuus.

Jakso suoritetaan itsenäisenä työskentelynä ja oppimistehtävänä.


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

· muodostaa näkemyksen kasvatusalan työympäristöistä ja –tehtävistä (opetus ja ohjaus, hallinto, asiantuntijatehtävät ja tutkimus).

· tarkastella teoreettisten näkökulmien valossa kasvatusalan toimintaympäristöissä vaadittavaa osaamista sekä

· ymmärtää teoreettisen tiedon merkityksen kasvatusalan toimintaympäristöjen ja tehtävien kehittämisessä.

Additional information

Jakso on ainoastaan sivuaineopiskelijoille (korvaa proseminaarin yhdessä KLAA4100 Kasvatustieteellisen tutkimukseen perehtyminen – jakson kanssa, 5 op)

Mikäli opiskelija aikoo hakea kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen maisteriohjelmaan, hänellä tulee kuitenkin olla edeltävinä opintoina kasvatustieteen aineopintoihin sisällytettynä tai erikseen suoritettuina sekä tutkimusmenetelmäopinnot että proseminaari.

Jakso suoritetaan itsenäisenä työskentelynä ja oppimistehtävänä.

Study materials

1) Paloniemi, S., Rasku-Puttonen, H. & Tynjälä, P.: Asiantuntijuudesta identiteettiin – Anneli Eteläpellon tutkimuspolkuja. Teoksessa K. Collin, S. Paloniemi, H. Rasku-Puttonen & P. Tynjälä, (toim.) 2010. Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus. WSOYPro.

2) Paloniemi, S. & Goller, M., (toim.) 2017. Agency at Work. An agentic perspective on professional learning and development. Springer.(soveltuvin osin)

3) https://opiskelu.jyu.fi/fi/tyoelamapalvelut/palvelut-opiskelijoille

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja/tai oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching