LYTPER Basic Studies in Social Sciences of Sports (26 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Liikunnan yhteiskuntatieteiden koulutuksen tavoitteena on ymmärtää liikuntaa ja liikkumista laajana yhteiskunnallisena ilmiönä. Liikunnan yhteiskuntatieteiden aiheita tarkastellaan liikuntasosiologian sekä liikuntapolitiikan ja -hallinnon näkökulmista.

Liikuntasosiologisen tutkimuksen painopistealueita ovat liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnat, urheilun laji- ja yleisökulttuurit, urheiluetiikka ja -historia, urheilumedia, liikuntamatkailu sekä liikunnan alue- ja ympäristökysymykset. Samoin liikuntakulttuurien tuottamat tulkinnat ruumiillisuudesta sekä liikunnan ja urheilun arvolähtökohdista, kuin myös liikuntatoiminnan asema ja organisoituminen yhteiskunnassa, ovat keskeisiä oppisisältöjä.

Liikuntapolitiikan ja -hallinnon avainalueita ovat liikuntapolitiikka, liikuntajohtaminen, liikuntatalous, liikuntaan liittyvä lainsäädäntö ja liikkumisympäristöjen erityispiirteet. Lähestymistapa on yhteiskuntatieteellinen, mutta oppiaineessa käsitellään myös käyttäytymistieteelliseltä kannalta johtamista ja päätöksentekoa sekä valaistaan yhteiskunnan merkitystä liikuntaolosuhteiden luomisen ja liikuntapolitiikan taustalla. Liikunnan talouteen keskittyvät opintosisällöt antavat valmiuksia ymmärtää liikuntatoiminnan kansantaloudellisia vaikutuksia, liikuntamarkkinoiden toimintamekanismeja ja yksityisen sektorin liikuntatoimintaa.

Learning outcomes

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
- hahmottaa liikunnan ja urheilun yhteiskunnallisina ilmiöinä
- ymmärtää liikuntasosiologian aseman osana liikunta- ja yhteiskuntatieteiden kokonaiskenttää
- tuntee liikunnan yhteiskuntatieteiden peruskäsitteet, on tutustunut alan tutkimukseen ja kykenee analysoimaan erilaisia liikuntasosiologisen tiederaportoinnin muotoja
- tuntee alan toimijasektorit (julkinen, kolmas, yksityinen) ja keskeiset liikuntapolitiikan ja -hallinnon toimintatavat sekä niitä ohjaavat lait
- on tutustunut liikkumisympäristöjen kehittymiseen ja niiden merkitykseen hyvinvoinnin kannalta

- ymmärtää urheilun julkisuusarvon ja osaa analysoida urheilun ja median välisiä kytkentöjä
- ymmärtää liikuntakulttuurin ja liiketoiminnan peruskytkennät
- on omaksunut tiedolliset perusvalmiudet liikunnan yhteiskuntatieteiden opiskeluun.

Structure

Select all (26 cr)