BENAINECO Biology subject studies, Ecology and Evolutionary Biology (60+ cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Biological and Environmental Science
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Elective studies:
No

Description

Biologian aineopinnoissa syvennetään tietoja luonnon monimuotoisuudesta, rakenteista ja toiminnasta. Opintojaksoilla paneudutaan solujen ja eliöyksilöiden aineenvaihduntaan sekä evolutiivisiin prosesseihin. Lisäksi tutustutaan keskeisiin populaatio- ja yhteisöekologisiin lainalaisuuksiin mukaan lukien moninaiset eliöiden väliset vuorovaikutukset. Opinnoissa hankitaan myös perustaidot laboratoriotyöskentelystä sekä mikroskopoinnissa että molekyylibiologisessa analytiikassa. Opinnoissa suunnitellaan, toteutetaan, analysoidaan, ja raportoidaan pienimuotoisia tieteellisiä tutkimuksia, hyvää tieteellistä ja eettistä käytäntöä noudattaen.

Learning outcomes

Biologian aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa alan tiedot ja taidot, jotka mahdollistavat opiskelun soveltuvien alojen kansallisissa ja kansainvälisissä maisteriohjelmissa,

  • kuvailla ja selittää biologian alan keskeiset käsitteet ja teoriat.
  • selittää erilaisten mikrobien merkityksen luonnon prosesseissa ja niiden käytön ympäristöteknologiassa.
  • kuvailla ja selittää perinnöllisyyteen ja evoluutioon liittyvät keskeiset molekyyli-, yksilö- ja populaatiotason ilmiöt.
  • osaa määritellä ekologian peruskäsitteet, kuvailla käsitteiden välisiä suhteita ja näin ymmärtää ekologian perusteorioita
  • selittää eliöiden tunnistamisen tarpeen, merkityksen ja käytön sekä eri menetelmiä, joita tunnistamisessa voidaan käyttää.
  • määritellä populaatiogenetiikan peruskäsitteet ja erilaisten evoluutiotekijöiden (sukusiitos, valinta, mutaatiot, sattuma ja migraatio) vaikutukset ja yhteisvaikutukset luonnonpopulaatioissa.
  • toimia laboratoriossa turvallisesti sekä omaa perustaidot laboratoriotyöskentelystä.
  • arvioida biologisen tiedon luotettavuutta esimerkiksi tutkimusesimerkkeihin nojaten. 

Structure

Select all (59–60 cr)