TILS7301 Master's Thesis (Statistics as a Secondary Subject) (30 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Tilastotieteessä syventävien opintojen opinnäytetyön tavoitteena on perehdyttää tutkielman tekijä johonkin tilastotieteen ongelmakokonaisuuteen. Osa tilastotieteen lopputöistä tehdään yhteistyössä tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa.

Learning outcomes

Tutkielman kirjoittamisen jälkeen opiskelija osaa laatia jäsenneltyjä esityksiä laajemmista tilastotieteellisistä asiakokonaisuuksista; osaa käyttää kieltä ja merkintöjä huolitellusti matematiikan esittämiseen; ja osaa matemaattisia esityksiä laatiessaan ottaa huomioon kohdeyleisön.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija pystyy tuottamaan itsenäisesti laajan tieteellisen kirjallisen tutkielman laitoksen opinnäytteiden kirjoitusohjeen mukaisesti. Arviointikohteina ovat aiheen vaativuustaso, argumentoinnin täsmällisyys, tutkielman rakenne ja jäsentely, kirjallisuuden hyödyntäminen, tutkielman viimeistely, tekijän itsenäisyys ja aikataulussa pysyminen. Empiirisen tutkimuksen kohdalla arvioidaan lisäksi myös menetelmien valintaa ja käyttöä, sekä tulosten tarkastelua.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (30 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching