TAIP1106 Arts and audiences (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Taiteellisen toiminnat muodot, taiteen ja taidekasvatuksen suhde, taide toimintana ja taiteen toimintaympäristöt.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 • tuntee taidetoiminnan tutkimuksen keskeiset teemat kansallisesti ja kansainvälisesti
 • tuntee yleisötyön muotoja ja käytäntöjä
 • ymmärtää taiteentutkimuksen yhteydet taidetoiminnan käytännön suunnitteluun ja toteutukseen
 • tunnistaa yleisötyön käyttäjälähtöisiä tarpeita ja eettisiä vaatimuksia suhteessa kulttuuriseen moninaisuuteen
 • tunnistaa taidealan ammattiosaamisen yleisötyön ja taidetoiminnan toteuttamisen näkökulmista.

Literature

 • Teräs, Ulla & Teräsvirta, Eeva: Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa. Helsinki: Museovirasto 2013.
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö: Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus. Loppuraportti. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:15. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto 2014.
 • Anttila, Eeva: Taiteen jälki: Taidepedagogiikan polkuja ja risteyksiä. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 40. Helsinki: Teatterikorkeakoulu 2011.
 • Falk, John & Dierking, Lynn: The museum experience revisited. Walnut Creek, Calif. : Left Coast Press 2012.
 • Lindhol, Arto (toim.): Ei-kävijästä osalliseksi – osallistuminen, osallistaminen ja osallisuus kulttuurialalla. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu 2015.
 • Sorjonen, Hilppa ja Sivonen, Outi 2015. Taide ja kulttuurilaitosten yleisötyön muodot. Cuporen verkkojulkaisuja 27.
 • https://www.cupore.fi/images/tiedostot/taide-jakulttuurilaitostenyleisotyonmuodot17.4..pdf

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts

Method 3

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Esseesuorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

E-tentti.

Tenttiin luetaan:

 • Anttila, Eeva: Taiteen jälki: Taidepedagogiikan polkuja ja risteyksiä. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 40. Helsinki: Teatterikorkeakoulu 2011.
 • Falk, John & Dierking, Lynn: The museum experience revisited. Walnut Creek, Calif. : Left Coast Press 2012.
 • Sorjonen, Hilppa ja Sivonen, Outi 2015. Taide ja kulttuurilaitosten yleisötyön muodot. Cuporen verkkojulkaisuja 27.

Teaching