TAIP1101 Art as a Cultural Phenomenon (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Taidekasvatuksen kentät ja tehtävät, taide kulttuurisena ilmiönä, taiteen suhde inhimilliseen kasvamiseen ja taide itsekasvatuksena, kontekstuaaliset ja naturalistiset taiteen teoriat, taiteen sukulaisilmiöt (arjen ja ympäristön estetiikka), taiteen arvot, taiteen suhde todellisuuteen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • hahmottaa taidekasvatuksen tutkimuksen keskeiset kysymykset ja oivaltaa niiden yhteyden taiteiden käytäntöjen kenttään
  • osaa tarkastella taidetta ja taidekasvatusta kriittisesti ja rakentavasti
  • kykenee lähestymään taiteen arvoa ja merkitystä koskevia kysymyksiä analyyttisesti
  • osaa erottaa lähtökohdiltaan ja tavoitteiltaan erilaisia taiteenteorioita toisistaan
  • hahmottaa ja jäsentää esteettisen ilmaisun ja arvojen merkityksen arjessa ja ympäristössä.

Literature

  • Eldridge, Richard: Johdatus taiteenfilosofiaan. Helsinki : Gaudeamus Helsinki University Press 2009.
  • Shiner, Larry E.: The invention of art : cultural history. Chicago : University of Chicago Press 2001.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts

Method 3

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching