SKIS3062 Research project in Finnish language (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Toteutetaan yhteistyössä tutkimusprojekti, joka liittyy johonkin suomi toisena kielenä -alan, tekstitaitojen, teksti- tai diskurssintutkimuksen suuntaukseen. Työskentely kattaa empiirisen tutkimusprosessin kaikki vaiheet suunnittelusta raportointiin.

Arviointiperusteet

Osallistuminen opetukseen, ryhmätyöskentely, projektityö. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (80 %).

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen tutkimusprojektin ryhmässä tai parin kanssa
  • on perehtynyt johonkin suomi toisena kielenä -alan, tekstitaitojen, tekstin- tai diskurssintutkimuksen suuntaukseen
  • osaa perustella tutkimusprosessin eri vaiheisiin sisältyviä valintoja
  • ymmärtää suuntauksen keskeiset teoreettiset ja menetelmälliset lähtökohdat
  • osaa kerätä, käsitellä ja analysoida aineistoa valituin menetelmin
  • osaa aikatauluttaa projektin ja työskennellä tavoitteellisesti
  • osaa esitellä tutkimusta sekä suullisesti että kirjallisesti.

Description of prerequisites

Projektikurssin alaan liittyvät aineopintojen opintojaksot (esim. SKIA602 tai SKIA305/SKIA607)

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen, ryhmätyöskentely, projektityö. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (80 %).
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen, ryhmätyöskentely, projektityö. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (80 %).
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely ja projektityö.

No published teaching