NUOP010 Standpoints on Youth and Youth Research (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältöinä ovat:

· nuorisotutkimuksen tutkimuskohteet, sen erityispiirteet ja lähestymistavat, nuoruuden sukupolvet, nuoruus elämänvaiheena ja ilmiönä

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

· nimetä nuorisotutkimuksen tutkimuskohteita ja ymmärtää nuorisotutkimusta historian, nykypäivän ja tulevaisuuden valossa mm. nuoruuden sukupolvien kautta,

· tunnistaa nuoruuden omana elämänvaiheenaan ja verrata sitä muihin elämänvaiheisiin sekä

· eritellä nuoruutta ilmiönä sekä nimetä ja eritellä nuoruudessa tapahtuneita muutoksia modernisoitumisen myötä.

Study materials

1. Honkatukia, P. 2017. Nuorisotutkimuksen yhteiskunnallinen tehtävä. Puheenvuoro. Nuorisotutkimus 35 (3), 59-64.

2. Kiilakoski, T. & Honkatukia, P. 2018. Johdanto: Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä? Teoksessa T. Kiilakoski & P. Honkatukia (toim.) Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä. Vastapaino & Nuorisotutkimusseura / Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 206, 8-28.

3. Myllyniemi, S. (toim.) 2017. Katse tulevaisuudessa. Nuorisobarometri 2016. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Nuorisoasiain neuvottelukunta. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 56. https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2017/03/Nuorisobarometri_2016_WEB.pdf

4. Puuronen, V. 2006. Nuorisotutkimus. Tampere: Vastapaino.

5. Ristikari, T., Törmäkangas, L., Lappi, A., Haapakorva, P., Kiilakoski, T., Merikukka, M., Hautakoski, A., Pekkarinen, E. & Gissler, M. (toim.) 2016. Suomi nuorten kasvuympäristönä. 25 vuoden seuranta vuonna 1987 Suomessa syntyneistä nuorista aikuisista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 101. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/suomi_nuorten_kasvuymparistona.pdf

6. Vehkalahti, K. & Suurpää, L. (toim.) 2014. Nuoruuden sukupolvet. Monitieteisiä näkökulmia nuoruuteen eilen ja tänään. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 152.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointiperusteet ja arvosanakohtaiset arviointikriteerit ovat näkyvissä opetusohjelmassa.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Arviointiperusteet ja arvosanakohtaiset arviointikriteerit ovat näkyvissä opetusohjelmassa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching