LTKY1012 Analyzing and assessing qualitative data (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojaksolla muodostetaan käsitys tutkimusidean tieteellistämisen prosessista. Huomio kiinnittyy siihen, miten tutkimusaihetta käsittelevien tieteellisten tekstien analyyttinen tarkastelu ohjaa uutta tietoa tuottavan tutkimusasetelman muodostamista. Tässä yhteydessä olennaista on taito tunnistaa tieteellisten tekstien argumentaatiorakenteita sekä muodostaa tutkimuskohdetta ymmärrettäväksi tekeviä synteesejä lähdekirjallisuuden erilaisista sisällöistä. Luennoilla esitellään erilaisten metodologioiden kytkeytyminen tekstimuotoisia aineistoja analysoiviin tutkimusasetelmiin, analyyttisten kirjallisuuskatsausten lajit sekä tieteellisten tutkimusten laadun arviointikäytännöt. Opintojaksoon sisältyvissä harjoituksissa harjoitellaan lähdekirjallisuuden argumentaation analysointia, lähdekirjallisuuden sisältöjen temaattista analysointia ja analyysin pohjalta tehtävien synteesien muodostamista sekä analyysin kohteena olevien tutkimusten laadun arviointia. Harjoituksissa tehtävien harjoitustehtävien pohjalta opiskelijat työstävät kirjallisen oppimistehtävän.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata analyyttisen kirjallisuuskatsauksen ja tutkimusaiheen tieteellistämisen eri vaiheet
  • tuntee laadullisen tutkimuksen erilaiset suuntaukset ja osaa soveltaa tutkimuksen laadun arvioinnin menetelmiä
  • hallitsee lähdekirjallisuuden sisältöjen temaattisen analysoinnin ja siihen pohjautuvien synteesien ja johtopäätösten tekemisen prosessin
  • tunnistaa tieteellisen tekstin argumentaatiorakenteita ja osaa arvioida kriittisesti argumenttiketjujen oikeutusta

Additional information

Opintojakso sisältyy Tutkimusmetodit- EduFuturamoduuliin. Sekä avoimen yliopiston että tiedekunnan toteutukselle voi osallistua 5 opiskelijaa EduFuturan kautta.

Description of prerequisites

LTKY009 Johdatus seminaarityön tekemiseen (liikuntatieteet) TAI

LTKY014 Tiedonhankintamenetelmät ja tieteellisen kirjoittamisen periaatteet (terveystieteet; huom. ei aikaisemman tutkinnon suorittaneilla maisteriopiskelijoilla)

LTKY002 Tieteellisen toiminnan perusteet

Study materials

Alasuutari, Pertti 2012. Laadullinen tutkimus 2.0. Vastapaino.

Kakkuri-Knuuttila, Marja-Liisa 2013. Argumentti ja kritiikki: lukemisen, keskustelun ja vakuuttamisen taidot. Gaudeamus.

Valli, Raine ; Aaltola, Juhani 2018. Ikkunoita tutkimusmetodeihin. 2, Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. PS-kustannus.

Kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/

Harjoituksissa jaettava materiaali 

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksytty suoritus kurssilla edellyttää osallistumista demoihin sekä oppimistehtävän suorittamista. Kurssin arvosana muodostuu oppimistehtävän perusteella (100 %).
Time of teaching:
Period 1, Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot 16 tuntia

Harjoituksia 16 tuntia

Oppimistehtävä

Teaching