LBIA031 Bachelor's Thesis Seminar (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Johdattaa itsenäiseen tutkimustyöhön liikuntabiologian alalla.

Description

Sisältö

Tutkimusetiikan luento ja laboratoriokäytänteisiin tutustuminen
Perehtyminen tutkimusaiheeseen liittyvään aikaisempaan tutkimustietoon
Perehtyminen empiirisen tutkimuksen tekemisen eri vaiheisiin
Tutkielman laatiminen, esittäminen ja sen puolustaminen

Suoritustavat

Seminaari 48 tuntia.
Aktiivinen osallistuminen seminaariin. Valmiin tutkielman esittäminen ja puolustaminen. Opponenttina toimiminen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

• osaa hakea ja arvioida tutkimustietoa ja asettaa tutkimuskysymyksiä ja hypoteeseja

• osaa valita tutkimukseen soveltuvia tutkimusasetelmia, mittausmenetelmiä ja tilastollisia menetelmiä

• osaa esittää tutkimustuloksia ja johtopäätöksiä sekä kriittisesti arvioida tutkimusta

• on toteuttanut tutkielmassaan hyvän tieteellisen käytännön periaatteita

• osaa arvioida ja antaa palautetta toisten tekemistä esityksistä

• osaa luetella tutkimuseettisiä periaatteita

• toimia laboratorioympäristössä

Additional information

3. syys- ja kevätlukukausi

Study materials

Thomas, J., Nelson, J. & Silverman, S. 2011. Research Methods in Physical Activity. 6th edition. Champaign, IL. USA: Human Kinetics. (472 s.)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching