LTKY009 Introduction to Writing a Seminar Paper (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Aiheen valinta ja rajaaminen

Tiedonhaku

Työn rakenne

Tutkielman ulkoasu

Seminaarityön kirjoittamisessa tarvittavien toimisto-ohjelmien (esim. Word ja Powerpoint) perusominaisuudet

Tieteellisen kirjoittamisen eettiset periaatteet

Lähdeaineistoon viittaaminen

Lähdeluettelon laatiminen

Seminaarityön esittäminen ja vertaisarviointi

 

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen luennoille (6 tuntia), oppiainekohtaiset seminaarit 20 tuntia (sis. kirjastodemo 2 tuntia), itsenäinen työskentely, seminaarityön tekeminen.

Arviointiperusteet

Osallistuminen seminaariin 100 % ja seminaarityön laatiminen hyväksytysti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa valita ja rajata seminaarityön aiheen

  • kykenee itsenäiseen tiedonhakuun

  • osaa suunnitella ja kirjoittaa seminaarityönsä hyvien tieteellisten käytänteiden periaatteiden mukaisesti

  • osaa hyödyntää toimisto-ohjelmien perusominaisuuksia seminaarityönsä kirjoittamisessa ja esittämisessä

  • osaa antaa rakentavaa palautetta muiden opiskelijoiden töitä arvioidessaan

  • osaa vastaanottaa ja hyödyntää muilta opiskelijoilta saamaansa palautetta

Additional information

kevätlukukausi

Study materials

Hirsjärvi S., Remes P. & Sajavaara P. 2013. Tutki ja kirjoita. 15.–17. Uudistettu painos. Helsinki: Tammi. (464 s., soveltuvin osin). Aikaisemmatkin painokset käyvät, jotka on julkaistu 2004 tai myöhemmin.

Liikuntatieteellisen tiedekunnan kirjoitusohjeet seminaaritöille ja tutkielmille (Tuula Tutkija –ohje)
Jyväskylän yliopiston ohjeet vilpin ja plagioinnin ehkäisemiseksi opiskelussa

Jyväskylän yliopiston plagiaatintunnistussivut
Viitteidenhallintaohjelma Refworks:
https://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/kirjastotuutori/lahteet-hallintaan/lahteet-viittaukset/refworks-ohjeet
Kirjastotuutori: https://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/kirjastotuutori

Perus-ATK-taitojen opinnoiksi/kertaukseksi suositellaan ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä -opintojaksoa (2-4 op).

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen seminaariin 100 % ja seminaarityön laatiminen Tuula Tutkija –ohjeen mukaiseksi.
Time of teaching:
Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Study methods:

Aktiivinen osallistuminen luennoille (6 tuntia), oppiainekohtaiset seminaarit 20 tuntia (sis. kirjastodemo 2 tuntia), itsenäinen työskentely, seminaarityön tekeminen.

Teaching