Bachelor's Degree Programme in Early Childhood Special Education

Degree title:
Bachelor of Arts (Education)
Degree program type:
Bachelor's Degree
Credits:
180+ cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Varhaiserityispedagogiikan kandidaattiohjelmassa (180 op) opiskelija perehtyy erityispedagogiikkaan tieteenalana ja toimintana ja saa valmiuksia erityisopettajan työhön sekä tieteelliseen ajatteluun ja työskentelyyn erityisesti lapsen varhaisvuosiin liittyen.

Varhaiserityispedagogiikan kandidaattiohjelmaan sisältyy erityispedagogiikan perusopinnot (25 op), erityispedagogiikan aineopinnot (50 op), kasvatustieteen perusopinnot (25 op), muut yhteiset opinnot (20 op) sekä varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (60 op, luetaan hyväksi lastentarhanopettajan tai varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon perusteella). Tutkinto-ohjelmaan sisältyy 5 op ohjattua opetusharjoittelua.

Varhaiserityispedagogiikan maisterin tutkinnossa edellytettävät vieraskieliset erityispedagogiikan opinnot (vähintään 5 op, suositus 10 op) voi halutessaan tehdä jo kandidaatin tutkinnossa. Vieraskieliseksi opetukseksi katsotaan opetus, jossa kontaktiopetus annetaan tai harjoittelu tehdään muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä. Opintosuorituksena arvioitavan tehtävän voi kuitenkin suorittaa suomeksi.

Learning outcomes

Varhaiserityispedagogiikan kandidaattiohjelman suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet

  • soveltaa erityispedagogista tietoa ja keskeisiä ammatillisia sisältöjä erityisesti varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisille
  • välittää erityspedagogista tietämystä muille keskeisille yhteistyötahoille

Structure

Select all (181+ cr)