STOS3007 Social Work Practice III Abroad (10 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Sosiaalityön syventävien opintojen pakollinen jakso. Suoritusvaihtoehtona STOS3006. Vain opinto-oikeuden saaneille.

Description

Opintojakso syventää opiskelijan asiantuntijuutta sosiaalialan johtamistehtävissä, vaativissa sosiaalityön asiantuntijatehtävissä tai tutkimus- tai kehittämisprojektien johtamis-, hallinto- ja asiantuntijatehtävissä. Lisäksi opintojaksolla tarkastellaan sosiaalityön opintojen myötä tapahtunutta ammatillista kehittymistä yksilöllisenä ja yhteisöllisenä prosessina, hahmotetaan opiskelijan tavoitteita ja mahdollisuuksia tulevassa työelämässä ja keinoja niiden saavuttamiseksi. Käytännön harjoittelun kesto 40 työpäivää.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osoittaa monipuolista tiedeperustaista perehtyneisyyttä valitsemaansa sosiaalityön asiantuntijuuden osa-alueeseen sekä ymmärtää sosiaalityön tietoperustan ja osaa yhdistää teoriaa, tutkimusta, eettistä harkintaa ja käytännön taitoja osaksi ammatillista toimintaansa. Lisäksi opiskelija on saavuttanut valmiudet asiakastyön, organisaatioiden toiminnan tai laajemmin yhteiskunnallisten ilmiöiden tiedeperustaiseen arviointiin ja sosiaalityön käytäntöjen tutkivaan kehittämiseen asiakaslähtöisesti sekä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Opintojakson jälkeen opiskelija on saanut valmiuksia toimia sosiaalityön ammatillisena johtajana ja näkökulmia organisaatioiden, verkostojen, työryhmien tai muutosten johtamiseen. Opiskelija osaa jäsentää omaa sosiaalityön osaamistaan ja ammatillista kehittymistään ja tiedostaa erilaiset sijoittumismahdollisuudet työelämässä. Lisäksi opiskelija hallitsee keskeiset työelämätaidot, kuten itseohjautuvuuden, hyvän suullisen ja kirjallisen ilmaisun sekä kyvyn hyvään argumentaatioon.

Additional information

Opintojaksoon kuuluva aloitusseminaari tulee olla käytynä ennen käytännön harjoittelun aloittamista.

Description of prerequisites

Edellytetään, että STOA2006 Sosiaalityön käytännöt II suoritettu

Recommended prerequisites

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen.

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus, työssäoppimisjakso (40 työpäivää) ja kirjallinen tehtävä
Evaluation criteria:
Kontaktiopetuksen, työssäoppimisjakson ja kirjallisen tehtävän hyväksytty suorittaminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (10 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish

Teaching