LTKY1005 Physical activity, health and well-being during life course (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

A. Hyvinvoinnin ja terveyden laaja-alainen määrittely

 • fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen
 • toimintakyky
 • elämänkulku ja -laatu
 • erot väestöryhmien hyvinvoinnissa ja terveydentiloissa


B. Liikunnan merkitys terveyden ylläpitämisessä sekä kansantautien ehkäisyssä ja hoidossa:

 • sydän- ja verisuonitaudit
 • lihavuus ja kardiometabolinen oireyhtymä
 • tuki- ja liikuntaelinsairaudet
 • mielenterveyden ongelmat
 • keuhkosairaudet
 • syöpäsairaudet
 • muut (lihastaudit, kehitysvammat jne.)
 • liikuntasuositukset eri riskiryhmissä ja liikunnan vasta-aiheet


C. Liikunnan hyvinvointi- ja terveysvaikutusten yksilölliset erot:

 • liikunnan yhteys yksilön kokemaan hyvinvointiin
 • liikunnan yksilölliset terveyshyödyt
 • sosioekonomisen aseman vaikutukset


D. Liikunnan merkitys yksilön toimintakyvyn ja elämänlaadun tukemisessa sekä väestön terveyserojen vähentämisessä


E. Kansanterveystieteellisen tiedon käytettävyys

 • liikuntakasvatuksessa sekä ohjatun liikuntatoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa
 • liikunta- ja terveysalan asiantuntijuudessa
 • julkishallinnossa ja poliittisessa päätöksenteossa

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa tarkastella väestöryhmien hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä laaja-alaisesti
 • on hankkinut perustiedot väestöryhmien terveyden ja hyvinvoinnin tiloista sekä niihin vaikuttavista tekijöistä
 • osaa perustella liikunnan merkityksen yleisten kansantautien ehkäisyssä ja hoidossa sekä yksilön hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukemisessa
 • tuntee liikunnan hyvinvointi- ja terveysvaikutusten yksilölliset erot sekä terveydentilaan liittyvät liikunnan vasta-aiheet (turvallisen liikunnan perusteet)
 • kykenee yhdistämään kansanterveystieteellisen perusymmärryksen oman tutkinto-ohjelman tuottamaan asiantuntijuuteen

Additional information

Liikuntatieteellinen tiedekunta: Syyslukukausi
Tämä kurssi sisältyy koko laajuudeltaan (5 op) terveystiedon perusopintoihin.
Huom. 3 op osuus (luennot 24 tuntia, luennoilla annettavien ryhmätyötehtävien tekeminen ja luentotentti) vastaavat vanhan opetussuunnitelman opintojaksoa KTEP003 (3 op).

Study materials

Kirjatentti (tentitään yksi kirja):

Kauhanen, Jussi; Erkkilä, Arja; Korhonen, Maarit; Myllykangas, Markku; Pekkanen, Juha (2013). Kansanterveystiede. 4. painos. Sanoma Pro. ISBN 978-952-63-0277-5. (314 s.)

TAI

Saari, Juho (toim.) (2011). Hyvinvointi: suomalaisen yhteiskunnan perusta. Helsinki: Gaudeamus. ISBN: 978-952-495-716-8. (Noin 300 s., tarkista tentittävät sivut vuosittaiselta kurssitoteutukselta.)

Luentotentti:

- Durstine, J. Larry; Moore, Geoffrey E.; Painter, Patricia L.; (2016). ACSM’s Exercise Management for persons with Chronic Diseases and Disabilities. 4. th edition. Human Kinetics. ISBN-13: 978-1450434140, ISBN-10: 1450434142. soveltuvin osin; Chapter 2 (s 15-31), Chapters 5-8 (s. 61-126), Chapter 17 (s.183-188), Chapters 31-32 (285-300); yht. 104 sivua.

Oheismateriaali:

- Videoidut asiantuntijahaastattelut kansanterveystieteellisen tiedon käytettävyydestä eri alojen asiantuntijatyössä

- Kokko, Sami & Martin, Leena (2018). LIITU-tutkimuksen tuloksia 2018. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2019:1. ISBN (PDF) 978-952-263-616-4; ISBN (nid.) 978-952-263-617-1

ISSN-L 2242-4563; ISSN 2242-4571 (verkkojulkaisu). 

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Luennot 24 tuntia, luennoilla annettavien ryhmätyötehtävien tekeminen ja luentotentin tekeminen (3op). Luentotentin oppimateriaaleihin sisältyy luentomateriaalien lisäksi teos ACSM’s Exercise Management for persons with Chronic Diseases and Disabilities Kirjatentti (2 op)
Evaluation criteria:
Luentotentti 60 % Kirjatentti 40 %
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Osallistuminen luennoille (24 tuntia) luennoilla annettavien ryhmätyötehtävien tekeminen ja luentotentin tekeminen (3 op). Luentotentin oppimateriaaleihin sisältyy luentomateriaalien lisäksi teos ACSM’s Exercise Management for persons with Chronic Diseases and Disabilities.

Teaching

x

Exam (2 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Literature:
 • Kirjatentti (tentitään yksi kirja): Kauhanen, Jussi; Erkkilä, Arja; Korhonen, Maarit; Myllykangas, Markku; Pekkanen, Juha (2013). Kansanterveystiede. 4. painos. Sanoma Pro. ISBN 978-952-63-0277-5. (314 s.) TAI Saari, Juho (toim.) (2011). Hyvinvointi: suomalaisen yhteiskunnan perusta. Helsinki: Gaudeamus. ISBN: 978-952-495-716-8. (Noin 300 s., tarkista tentittävät sivut vuosittaiselta kurssitoteutukselta.)

Teaching