LPEY1003 Lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Ihmisen kehitys elämänkulun eri vaiheissa, muutos ja jatkuvuus.

Tieteidenvälinen näkökulma ihmisen fyysisen aktiivisuuden edellytyksiin ja mahdollisuuksiin.
Kehityspsykologisen lähestymistavan peruskäsitteet.

Fyysinen kasvu ja motorinen kehitys lapsuudessa.
Sosio-emotionaalinen kehitys ja se, miten nämä näkyvät lapsen toiminnassa ja oppimisessa.
Pätevyydenkokemukset ja motivaatio kouluiässä ja nuoruudessa.

Kognitiivinen kehitys lapsuudessa ja nuoruudessa ja sen huomioon ottaminen opetuksessa ja ohjauksessa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • hallitsee kehitys- ja kasvatuspsykologian keskeisiä käsitteitä, teorioita ja tutkimustuloksia elämänkulkuajattelun näkökulmasta
  • tiedostaa lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen liittyviä tarpeita ja mahdollisuuksia
  • osaa kuvata kokonaisvaltaisen kehityksen pääpiirteet ja miten kehitystä voidaan tukea

Additional information

Liikuntatieteellinen tiedekunta: kevätlukukausi

LPE: Kurssin laajuudesta 1 op kirjataan liikuntapedagogiikan pääaineopiskelijoille integroituihin opettajan pedagogisiin opintoihin (LPEA505 Kasvu, kehitys ja vanheneminen).

Study materials

Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. 5. uudistettu painos. Helsinki: WSOY. (ss. 22–307). ISBN 978-952-451-617-4


Kurssin itsenäinen suorittaminen kirjatenttinä (vain liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoille):

Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. 5. uudistettu painos. Helsinki: WSOY. (ss. 1-307).

TAI

Weiss, M. R. 2004. Developmental sport and exercise psychology. A lifespan perspective. Morgantown, WV: Fitness Information technology, (ss. 1–71, 101–221) (191 s.).

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Luentoja 12 tuntia ja luentoihin liittyvät tehtävät kirjasta tai ajankohtaisesta materiaalista. Itsenäinen työskentely. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätöihin ja luentotentti. Luentotehtävien tekeminen.
Evaluation criteria:
0–5 (luentotentti 100 %, luentotehtävät kirjasta tms. hyväksytty/hylätty)
Select all marked parts

Method 2

Description:
Itsenäinen työskentely. Kirjallisuuden tenttiminen. Kurssin itsenäinen suorittaminen kirjatenttinä vain liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoille.
Evaluation criteria:
0–5 (100 % kirjatentti)
Time of teaching:
Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Luentotentti 100 %, luentotehtävät kirjasta tms. hyväksytty/hylätty
Language:
Finnish
Study methods:

Luentoja 12 tuntia ja luentoihin liittyvät tehtävät kirjasta tai ajankohtaisesta materiaalista. Itsenäinen työskentely. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätöihin ja luentotentti. Luentotehtävien tekeminen.

Teaching

x

Exam (2 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
100 % kirjatentti
Language:
Finnish
Study methods:

Itsenäinen työskentely. Kirjallisuuden tenttiminen

No published teaching