KEMS9400 Research for Optional Study Module (20–24 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of Chemistry
Curriculum periods:
2020-2021

Tweet text

The course is available onfy during the academic year 2020-2021 for those who need it.

Description

Valinnaiseen syventävään opintokokonaisuuteen sisältyvä kokeellinen työ. Aiheet perustuvat laitoksella tehtävään tutkimukseen tai ulkopuolisiin esim. teollisuudesta tulleisiin aiheisiin. Erikoistyön tarkoitus on osoittaa tieteelliistä perehtyneisyyttä tutkimusaiheeseen, tarvittaessa kirjallisuuden hakuun, tutkimusaineiston käyttöön ja analysointiin sekä itsenäisen tieteellisen raportin laadintaan laitoksen ohjeistuksen mukaisesti. Lisäksi opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn laboratoriossa ja tutkimusaiheen vaatimilla mittaustekniikoilla. Ajankäytöllisesti erikoistyöhön kuluu aikaa noin neljä kuukautta.

Aineenopettajien rikoistyössä aihe liittyy kemian opetuksen tutkimukseen ja työssä hyödynnetään opetuksen tutkimusmenetelmiä.

Valinnaisen opintokokonaisuuden erikoistyö on 24 op, paitsi aineenopettajilla 20 op.

Learning outcomes

Erikoistyön suoritettuaan opiskelija hallitsee tutkimuksensa aihealueen ja kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan tutkimuksensa alan tieteellisten käytäntöjen mukaisesti. Opiskelija kykenee muotoilemaan tutkimusongelman, osaa hankkia tarvittaessa aiheeseen liittyvää tietoa alan julkaisuista ja arvioida kriittisesti sen soveltuvuutta tutkimusongelman ratkaisemiseksi. Opiskelija hallitsee tutkimuksen teon eri vaiheet, osaa valita oikeat tutkimusmenetelmät ja soveltaa niitä perustellusti tutkimusaiheeseensa. Opiskelija hallitsee oman alansa kemialliset tutkimusmenetelmät, osaa käyttää itsenäisesti tutkimusalansa kokeellisia mittauslaiteita ja kykenee analysoimaan tutkimustuloksensa ja suhteuttamaan niitä olemassa olevaan tietoon.

Kemian aineenopettajan opintosuunnan erikoistyössä opiskelija hallitsee tyypilliset opetuksen tutkimuksen tutkimusmenetelmät.

Description of prerequisites

It is good to complete advanced studies in chemistry as much as possible before you start to do research.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Erikoistyön hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija pystyy tuottamaan itsenäisesti tieteellisen kirjallisen raportin tutkimuksen aiheesta laitoksen opinnäytteille laaditun kirjoitusohjeen mukaisesti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (20–24 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Study methods:

Tutkimusaiheen kokeellinen osuus laboratoriossa ja siitä laadittu tutkimusraportti (n. 30-50 sivua).

No published teaching