JSBY1260 Quantitative Methods and SPSS (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Tärkeimmät tilastolliset tunnusluvut (keskiarvo, keskihajonta, varianssi, frekvenssi jne).
Tilastolliset jakaumat ja niihin liittyvien taulukoiden käyttö (normaalijakauma, t-jakauma jne)
Tilastollisen testaukset perusteet (korrelaatiot, keskiarvo- ja odotusarvotestit, regressioanalyysi jne).
SPSS-ohjelmiston peruskäyttö tilastollisen analyysin apuvälineenä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tunnistaa ja osaa laskea tyypillisimpiä tilastollisia tunnuslukuja
- osaa tulkita ja käyttää tyypillisimpiä tilastollisia jakaumia
- hallitsee tyypillisimmät tilastollisen testauksen määrälliset menetelmät
- hallitsee SPSS-ohjelmiston peruskäytön

Additional information

Suositeltu suoritusajankohta on toisena opintovuonna.

Description of prerequisites

Lukion laaja matematiikka tai JSBY1210 Matematiikan kertauskurssi tai muut vastaavat matematiikan opinnot.
JSBY1250 Taulukkolaskenta ja tietokannat 3 op -kurssi.

Study materials

Materiaali kerrotaan kurssin aikana.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Harjoitustehtävät ja tentti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching