TAIATTAVO Intermediate Studies in Art History and Art Education (Open University) (35–50 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
Yes

Description

-

Learning outcomes

Suoritettuaan aineopinnot opiskelija

hallitsee taidehistorian ja taidekasvatuksen keskeiset tutkimussuuntaukset ja sisällöt,
tuntee kuvataiteen historialliset vaiheet ja nykytaiteen suuntaukset,
tuntee taidekasvatuksen keskeiset suuntaukset ja käytännöt,
osaa soveltaa taidekasvatuksen teoriaa taide- ja kulttuurialan käytäntöihin,
osaa soveltaa taidetta koskevaa teoreettista ja tutkimustietoa ja hallitsee tiedonhaun perusteet,
hallitsee taiteen ja kulttuurin tutkimuksen tiedonhankinnan menetelmiä,
osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen tutkielman,
osaa suunnitella ja arvioida taide- ja kulttuurialan toimintaa ryhmän jäsenenä,
hallitsee taide- ja kulttuurialan työelämätaitoja ja tuntee taide- ja kulttuurialan työllistymismahdollisuuksia,
tunnistaa oman asiantuntijuutensa ja
on valmis maisteriopintojen suorittamiseen.
Aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa oppimaansa oman alansa työtehtävissä. Hänellä on työelämässä tarvittavia ongelmanratkaisun, tiedonhaun ja tiedon kriittisen arvioinnin taitoja sekä eettistä harkintakykyä. Opiskelijalla on asiantuntijatehtävissä tarvittavia yhteistyö- ja viestintätaitoja. Hänellä on valmiuksia toimia monikielisissä ja kulttuurisesti moninaisissa ympäristöissä.

Pääaineopiskelijoita kannustetaan hakeutumaan kansainväliseen opiskelijavaihtoon aineopintovaiheessa.

Additional information

Taidehistorian ja taidekasvatuksen tutkinto-ohjelmaan hakevat tekevät jaksot TAIA401 Tutkimusvalmiudet ja TAHA411/TKAA411 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma.

Taidehistorian opintosuunnan opiskelijat tekevät jakson TAHA411 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma, taidekasvatuksen opintosuunnan opiskelijat tekevät jakson TKAA411 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma.

Structure

Select 35–50 cr