TAIA401 Research Skills (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla tutustutaan tutkimuksen tekemisen perusteisiin kuten keskeisiin tutkimuskäsitteisiin, tutkimusprosessin vaiheisiin ja tutkimusmenetelmiin.

Suoritustavat

Kurssin voi suorittaa joko kontakti- tai etäopintoina. Kontaktikurssin luennot sisältävät erilaisia pienimuotoisia keskustelu- ja pohdiskelutehtäviä. Kurssi suoritetaan tekemällä "kotitehtävä", "ryhmätehtävä" ja "kirjallinen yksilötehtävä". Ryhmätehtävän ja kirjallisen yksilötehtävän tekemisessä hyödynnetään luentojen sisältöjä, Menetelmäpolkuja humanisteille -portaalia (https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja) ja lähdekirjallisuutta. Kurssi on mahdollista suorittaa kontaktiopetuksena vain 1. periodissa.

KUOS102-kurssin opiskelijat suorittavat TAIA401-kurssin 2 op osalta samalla tavalla kuin muutkin opiskelijat, mutta eivät tee kurssin kirjallista yksilötehtävää.

Avoin yliopisto: kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä tai näiden yhdistelmä (suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Arviointiperusteet

Avoin yliopisto: Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävä.

Learning outcomes

Opiskelija tuntee tutkimuksen tekemiseen ja tutkimusmenetelmiin liittyviä peruskäsitteitä ja ymmärtää, miten tutkimuksen ongelmanasettelu, tutkimusstrategiat, aineistonhankinta- ja analyysimenetelmät ja näiden taustalla vaikuttavat tieteenfilosofiset suuntaukset kytkeytyvät toisiinsa. Opiskelija tunnistaa ja osaa soveltaa yleisimpiä humanistisen tutkimuksen aineistonhankinta- ja analyysimenetelmiä. Opiskelija tuntee tutkimusprosessin osa-alueet ja osaa soveltaa tuntemustaan tutkimusprosessin kulun suunnitteluun ja tutkimuksen toteuttamiseen. Opiskelija tuntee viitteiden ja lähteiden merkitsemisen tekniikoita ja osaa noudattaa eettisiä periaatteita tutkimuksen tekemisessä.

Study materials

Lähdekirjallisuus (myös muita painoksia ja tutkimus- ja menetelmäoppaita voi käyttää lähteenä):

Literature

  • Eskola, Jari & Suoranta, Juha (1998) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino.; ISBN: 951-768-035-X
  • Aaltola, Juhani & Valli, Raine (toim.) (2010) Ikkunoita tutkimusmetodeihin, I. Valinta ja aineiston keruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-Kustannus.; ISBN: 978-952-451-457-6
  • Hirsjärvi, Sirkka, Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula (2009) Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.; ISBN: 978-951-31-4836-2
  • Alasuutari, Pertti (2011) Laadullinen tutkimus 2.0. Tampere: Vastapaino.; ISBN: 978-951-768-385-2
  • SAGE Research Methods Online (SRMO) -tietokannasta löytyvät menetelmäoppaat.
  • Metsämuuronen, Jari (2009) Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Helsinki: International Methelp Ky.; ISBN: 952-5372-15-4
  • Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anneli (2009) Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi.; ISBN: 978-951-31-4865-2
  • Aaltola, Juhani & Valli, Raine (toim.) (2010) Ikkunoita tutkimusmetodeihin, II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS-Kustannus.; ISBN: 978-952-451-458-3

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Suoritukseen sisältyy kirjallisia yksilötehtäviä ja ryhmätehtävä. Tehtävissä hyödynnetään kirjallisuutta ja luennolla annettuja ohjeita ja materiaaleja.

Teaching