FYSAINERI Intermediate Studies in Physics as Optional Studies (34–35 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Mathematics and Science
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
No

Description

Sivuaineena fysiikkaa opiskeleville aineopintojen laajuus on vähintään 35 op. Opintokokonaisuuteen sisältyy pakollisina opintojaksot Moderni fysiikka (osat A ja B, 12 op) ja Fysiikan kokeelliset menetelmät (3 op) sekä valinnaisina aineopintotasoisia opintoja vähintään 20 op.

Learning outcomes

Fysiikan aineopinnoissa laajennetaan ja syvennetään perusopinnoissa omaksuttuja tietoja, taitoja ja osaamista. Aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee klassisen ja modernin fysiikan perusteoriat ja osaa soveltaa niitä käytännön tilanteissa. Hän osaa tehdä luonnonilmiöitä koskevia havaintoja ja mittauksia sekä kuvata niitä kvantitatiivisesti sekä käyttää numeerista matematiikkaa ja mallintamista fysiikan ongelmien ratkaisemiseen. Hän osaa hankkia, arvioida ja soveltaa fysiikkaa koskevaa tieteellistä tietoa sekä laatia ohjatusti pienimuotoisen tieteellisen tutkielman. Hän osaa työskennellä ryhmässä ja työyhteisössä käyttäen monipuolisesti vuorovaikutustaitoja.

Description of prerequisites

Opintokokonaisuuden suorittaminen edellyttää, että opiskelija hallitsee sekä fysiikan että matematiikan perusopintokokonaisuuksiin sisältyvän ydinaineksen.

Structure

Select all (34+ cr)