Master's Degree Programme in Musicology

Degree title:
Master of Science
Degree program type:
Master's Degree
Credits:
120 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019

Description

Musiikkitieteen opintojen tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija erilaisiin musiikillisiin traditioihin, kehittää hänen kykyään ymmärtää musiikin tekemisen, kokemisen ja käsittämisen perusteita sekä luoda valmiuksia musiikin tieteelliseen tutkimiseen. Opetuksen ja tutkimuksen keskiössä on ihminen musiikkia tuottavana, kuulevana, ymmärtävänä, oppivana ja ajattelevana toimijana. Musiikkitiede suuntautuu nykyhetkeen ja tulevaisuuteen tuoden tutkimuksen ulottuville tasa-arvoisesti erilaisen inhimillisen musiikillisen toiminnan. Musiikkitieteen oppiaine on profiloitunut systemaattisen musiikintutkimuksen perinteeseen, jossa pyritään musiikillisten ilmiöiden ymmärtämiseen lähestymällä niitä monitieteisesti ja erilaisin menetelmin.

Musiikkitieteen maisteriopinnoissa perehdytään musiikintutkimuksen eri alueisiin, niiden tutkimusmenetelmiin ja uusimpiin tutkimustuloksiin sekä tutustutaan musiikkitieteen ja muiden tieteenalojen yhtymäkohtiin. Maisterivaiheen opiskelija oppii hankkimaan ja arvioimaan musiikkitieteellistä tutkimustietoa ja soveltamaan hankittuja tietoja ja taitoja valittuun tutkimusaiheeseen. Opintojen aikana laaditaan laajahko tutkielma, joka nojautuu tieteellisen tutkimuksen ja tieteellisen viestinnän käytännöille sekä opitaan soveltamaan tieteellistä tietoa omalla alalla sekä toimimaan työelämässä asiantuntijana ja kehittäjänä.

Opiskelijaa kannustetaan opintojensa aikana hakeutumaan työharjoitteluun ulkomaille. Kansainvälistymistä tukee myös osallistuminen englanninkieliseen opetukseen laitoksen ja yliopiston kv-opetustarjonnan puitteissa.

Musiikkitieteestä valmistuneet ovat sijoittuneet hyvin työelämään, kuten esimerkiksi kansallisiin ja kansainvälisiin musiikki- ja kulttuurialan hallinto- ja asiantuntijatehtäviin. Musiikkitieteilijöitä työllistävinä tahoina voidaan mainita mm. orkesterit, järjestöt, musiikkikirjastot, musiikkifestivaalit, musiikkioppilaitokset ja korkeakoulut, musiikkiteollisuus ja media.

Learning outcomes

FM-tutkinnon suorittanut

Tieteelliset valmiudet
• Hallitsee systemaattisen musiikkitieteen keskeiset sisällöt ja menetelmät
• Osaa arvioida ja soveltaa valittuja tutkimusmenetelmiä musiikintutkimuksen erityiskysymyksiin
• Osaa selittää ja arvioida musiikillisia ilmiöitä musiikkitieteen erityisalueiden teorioiden kautta
• Ymmärtää musiikintutkimuksen tieteidenvälisen luonteen
• Tuntee tutkimuseettiset periaatteet ja toimii niiden mukaisesti
• Hallitsee oman tieteenalansa ja tieteellisen viestinnän keskeiset käytänteet
• Osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida laajahkon tieteellisen opinnäytteen
• On saavuttanut valmiudet tieteelliseen jatkotutkimukseen.
Ammatilliset taidot
• Tuntee syvällisesti valitsemaansa musiikkiin liittyvää ilmiökenttää ja osaa suhteuttaa sitä laajasti muihin musiikillisiin ilmiöihin.
• Ymmärtää musiikin psykologista, kulttuurista ja sosiaalista luonnetta ja osaa aktiivisesti keskustella näistä asioista
• Osaa tuottaa ja viestiä uutta musiikillisiin ilmiöihin liittyvää tietoa ja toimia oman alansa kehittäjänä
• Seuraa oman alansa kehityssuuntia ja ajankohtaista keskustelua, tunnistaa ongelmia ja soveltaa asiantuntemustaan niiden ratkaisuun.
• Omaa valmiudet oman musiikillisen asiantuntijuutensa kehittämiseksi edelleen.
Yleiset työskentelytaidot
• Hallitsee monipuolisesti asiantuntijatehtävissä tarvittavat projektityön ja viestinnän taidot
• Osaa kehittää yhteistyötä monikielisessä ja moniarvoisessa asiantuntijayhteisössä
• On saavuttanut asiantuntijatehtävissä vaadittavat suulliset ja kirjalliset viestintätaidot
• Osaa käyttää eettistä harkintaa asiantuntijatehtävissä
Asenteelliset valmiudet
• Arvostaa ja osaa kehittää yhteistyötä monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä
• Ottaa vastuun oman toimintansa kehittämisestä asiantuntijayhteisössä
• Tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja kehittämistarpeet, suhtautuu avoimesti uusiin alansa ilmiöihin, ja on omaksunut elinikäisen oppimisen ajatuksen
• Osaa jäsentää omaa osaamistaan suhteessa työllistymistavoitteisiinsa.

Structure

Select all (120 cr)