Master's Degree Programme in Social Sciences of Sport

Degree title:
Master of Sport Sciences
Degree program type:
Master's Degree
Credits:
120 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019

Description

Liikunnan yhteiskuntatieteiden koulutuksen tavoitteena on ymmärtää liikuntaa ja liikkumista laajana yhteiskunnallisena ilmiönä. Opetusta toteutetaan liikuntasosiologian sekä liikuntasuunnittelun ja -hallinnon näkökulmista.

Liikuntasosiologisen tutkimuksen painopistealueita ovat liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnat, urheilun laji- ja yleisökulttuurit, urheiluetiikka ja -historia, urheilumedia sekä liikunnan alue- ja ympäristökysymykset. Keskeisiä sisältöjä ovat myös liikuntatoiminnan asema ja organisoituminen yhteiskunnassa sekä liikuntakulttuurien tuottamat tulkinnat ruumiillisuudesta ja liikunnan ja urheilun arvolähtökohdista.

Liikuntasuunnittelun ja -hallinnon avainalueita ovat liikuntapolitiikka, liikuntajohtaminen, liikuntatalous ja liikuntaan liittyvä lainsäädäntö. Lähestymistapa on yhteiskuntatieteellinen, mutta oppiaineessa käsitellään myös käyttäytymistieteelliseltä kannalta johtamista ja päätöksentekoa sekä valaistaan yhteiskunnan merkitystä liikuntaolosuhteiden luomisen ja liikuntapolitiikan taustalla. Liikunnan talouteen keskittyvät opintosisällöt antavat valmiuksia ymmärtää liikuntatoiminnan kansantaloudellisia vaikutuksia, liikuntamarkkinoiden toimintamekanismeja ja yksityisen sektorin liikuntatoimintaa.

Lisäksi opintojen aikana perehdytään tieteellisen tiedon hallintaan ja tuottamiseen. Käytännön osaamista kehitetään vähintään yhdellä kolmen kuukauden mittaisella työharjoittelujaksolla, joka suoritetaan maisteriopintovaiheessa valinnaisessa liikunta-alan organisaatiossa. Tutkintoon kuuluvat valinnaiset opinnot voi valita vapaasti ja niiden avulla voi suunnata omaa asiantuntijuuttaan haluamaansa suuntaan.

Learning outcomes

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:
- kykenee tekemään ja soveltamaan liikunnan yhteiskuntatieteellistä tutkimusta
- hallitsee liikunnan yhteiskuntatieteellistä teoretisointia sekä liikunnan keskeiset suunnitteluteoriat ja menetelmät
- pystyy analysoimaan liikuntakulttuurin muuttuvia organisaatiokäytäntöjä ja niihin vaikuttavia tekijöitä
- osaa perustella liikunnan merkityksen osana hyvinvointipolitiikkaa
- on tietoinen liikunta- ja urheilukulttuurin keskeisistä eettisistä kysymyksistä ja kykenee kriittiseen ajatteluun ja toimialansa arviointiin
- osaa perustella osaamisensa ja erityisasiantuntemuksensa sekä haluaa jatkuvasti kehittää itseään ja toimialaansa
- kykenee vastuulliseen ja eettisesti kestävään vapaa-aikahallinnon päätöksentekoon
- pystyy toimimaan yksilöllisesti ja yhteisöllisesti erilaisissa vapaa-aikasektorin johto- ja asiantuntijatehtävissä kansallisesti ja kansainvälisesti
- omaa tieteellisen jatkokoulutuksen edellyttämät akateemiset valmiudet

Structure

Select all (119+ cr)