XKV0401 Basics in Scientific Writing (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään tieteelliseen kirjoittamiseen. Erityisesti käsitellään tieteellisen tekstin ominaispiirteitä ja tyyliä sekä harjoitellaan tieteellisten tekstien kirjoittamista ja arviointia. Tärkeimmät oikeinkirjoitusseikat kerrataan. Kurssilla työstetään LTKY009 Johdatus seminaarityön tekemiseen -opintojakson tutkielmaa. Kurssi ajoittuu 1. opintovuoteen ja on integroitu kurssiin "LTKY009 Johdatus seminaarityön tekemiseen".

Suoritustavat

Kurssi on lähiopetusta, eikä sitä tai sen osaa voi suorittaa etäopiskeluna. Kurssi koostuu yhteisistä tapaamisista (14 t), pienryhmätapaamisesta (2 t) ja itsenäisestä työskentelystä. Työmuotoja ovat luennot ja erilaiset harjoitukset sekä seminaarityön käsittely pienryhmässä.

Arviointiperusteet

Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen, pienryhmätoimintaan ja tehtävien tekemistä asianmukaisesti. Opiskelijan tulee näin osoittaa saavuttaneensa kurssin osaamistavoitteet. Arviointiperusteet eritellään tarkemmin kurssin alkaessa.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan 1) tuntevan tieteellisen kirjoittamisen periaatteet ja hyvän asiatyylin ominaisuudet, 2) osaavan soveltaa niitä omaan tieteelliseen kirjoittamiseensa, 3) harjaantuneen rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa ja 4) pystyvän soveltamaan saatua palautetta omaan kirjoittamiseensa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching