Master's Degree Programme in Physics (subject teacher)

Degree title:
Master of Science
Degree program type:
Master's Degree
Credits:
120 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Physics, Faculty of Mathematics and Science
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

-

Learning outcomes

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija tuntee klassisen ja modernin fysiikan perusteoriat ja historian. Hän tuntee perusmittaukset ja osaa havainnollistaa ilmiöitä kokeellisesti sekä käyttää numeerista mallintamista opettamisen tukena. Hän on suorittanut vähintään yhdestä toisesta opetettavasta aineesta aineopinnot sekä opettajan pedagogiset opinnot, jotka antavat fysiikan aineenopettajan pätevyyden. Hän kykenee kriittisesti arvioimaan ja soveltamaan alansa tietoa, hallitsee omaan alaansa liittyvän kirjallisen ja suullisen viestinnän ja kykenee toimimaan fysiikan asiantuntijana, opettajana ja opetuksen kehittäjänä.

Structure

Select all (115+ cr)