Master's Degree Programme in Ethnology and Anthropology

Degree title:
Master of Science
Degree program type:
Master's Degree
Credits:
120 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019

Description

Etnologian ja antropologian oppiaine on laaja-alainen arjen kulttuuriin perehdyttävä kokonaisuus. Etnologia on perinteisesti painottunut Suomen ja lähialueiden ja antropologia kaukaisempien kulttuurien opetukseen ja tutkimukseen. Etnologian ja antropologian oppiaineen piirissä opetetaan ja tutkitaan mm. maahanmuuttoon, kansainvälisiin kehityskysymyksiin, muistitietoon, kulttuuriperintöön sekä uusien teknologioiden käyttöönottoon liittyviä aihepiirejä.

Etnologian ja antropologian ainutlaatuisuus piilee niiden teoreettisissa näkökulmissa ja menetelmissä, joihin kuuluvat haastattelut, osallistuva havainnointi, tekstiaineistojen analyysi, kriittinen ja holistinen lähestymistapa sekä kontekstualisointi. Syventävissä opinnoissa opiskelija kehittää erityisosaamistaan ja oppii soveltamaan etnologista ja antropologista osaamistaan. Kaikki etnologian ja antropologian opintojaksot kehittävät monipuolisia työelämätaitoja: menetelmäosaamista, tiimityöskentelyn taitoja, vuorovaikutustaitoja, tieteellisen tekstin tuottamisen ja projektinhallinnan taitoja.

Etnologit ja antropologit työllistyvät muun muassa tutkimuksen pariin, maahanmuuttoon liittyviin tehtäviin, kansainvälisiin ja kotimaisiin järjestöihin, yrityksiin sekä museo- ja arkistoalalle. Etnologiasta valmistuneet työskentelevät esimerkiksi seuraavilla nimekkeillä: tutkija, tohtorikoulutettava, yksilövalmentaja maahanmuuttajille, kouluttaja (maahanmuuttajatyö), ohjaaja (vastaanottokeskus), suunnittelija (kansainväliset asiat), toimittaja, lasten osallisuussihteeri, tuottaja, asiakkuuspäällikkö (kehitysyhteistyön sektori), toiminnanjohtaja, museoamanuenssi, museotoimenjohtaja ja designantropologi.

Tutkinnon, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteissa kuvataan kunkin jakson ja kokonaisuuden tarjoamat työelämässä tarvittavat tiedot ja taidot.

Learning outcomes

FM-tutkinnon suorittanut
-hallitsee oman tieteenalansa keskeiset sisällöt ja menetelmät ja on syventänyt asiantuntemustaan yhdellä tai useammalla erityisalueella
-osaa tuottaa uutta tietoa ja toimia oman alansa kehittäjänä
-osaa käyttää eettistä harkintaa asiantuntijatehtävissä
-hallitsee monipuolisesti asiantuntijatehtävissä tarvittavat projektityön ja viestinnän taidot
-arvostaa ja osaa kehittää yhteistyötä monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä
-tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on omaksunut elinikäisen oppimisen ajatuksen
-osaa jäsentää omaa osaamistaan suhteessa työllistymistavoitteisiinsa ja omaa valmiudet tieteelliseen jatkotutkintoon omalla alallaan

Structure

Select all (105+ cr)