MTEA024 Early Childhood Interaction and Music Therapy (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Varhaisen vuorovaikutuksen olemus ja merkitys ja varhaisen vuorovaikutuksen häiriöt. Kehityspsykologinen näkökulma varhaisvaiheen vuorovaikutuksen laadun selittämisessä. Musiikkiterapian mahdollisuudet varhaisen vuorovaikutuksen häiriöiden hoidossa.

Suoritustavat

Kontaktiopetus: luennot, oppimistehtävä. Tarkat suoritustavat kerrotaan opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen luennoille (vähintään 80 %), oppimistehtävän suorittaminen hyväksytysti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa kuvata varhaisen vuorovaikutuksen edellytyksiä ja ongelmia
• osaa selittää eri kehityspsykologian teorioiden valossa varhaisvaiheen suotuisan ja poikkeavan vuorovaikutuksen piirteitä ja seurauksia
• hahmottaa musiikillisen kanssakäymisen ja musiikkiterapian menetelmien mahdollisuuksia ja merkityksiä varhaisen vuorovaikutuksen tukemisessa ja terapeuttisessa työskentelyssä

Additional information

Ajoitus: 1–4. [Musiikkiterapian aineopintojen on ajateltu vievän kaikkineen noin 18 kk, josta tehollista aikaa, kesälomat huomioituna on n. 16 kk. Aineopinnot on jaettu neljään pääosaan n. neljän kuukauden jaksoiksi, joista saadaan karkea ajankohtasuositus].

Description of prerequisites

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Study materials

• Edwards, J. (2011) (toim.). Music Therapy and Parent – Infant Bonding. Oxford University Press
• Lipponen, A. (2014). An early interaction music therapy model. Maisterin tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Linkki: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201401311176
• Milligan, K.; Atkinson, L.; Trehub, S.E.; Benoit, D. & Poulton, L. (2003). Maternal attachment and communication of emotion through song. Infant Behavior & Development, 26.
• Niemelä, P.; Siltala, P. & Tamminen T. (toim.). Äidin ja vauvan varhainen vuorovaikutus. WSOY. Sivut 92-106 ja 237-337
• Sinkkonen, J. & Kalland, M. (toim.) (2001). Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen. WSOY. Sivut 146-173
• Oheiskirjallisuutena: Deliége, I. & Sloboda, J.A. (toim.). Musical Beginnings. Origins and development of musical competence. Oxford: Oxford University Press.

Literature

  • Milligan, K.; Atkinson, L.; Trehub, S.E.; Benoit, D. & Poulton, L. (2003). Maternal attachment and communication of emotion through song. Infant Behavior & Development, 26.
  • Edwards, J. (2011) (toim.). Music Therapy and Parent – Infant Bonding. Oxford University Press.; ISBN: 9780199580514
  • Niemelä, P.; Siltala, P. & Tamminen T. (toim.). Äidin ja vauvan varhainen vuorovaikutus. WSOY.; ISBN: 951-0-26820-8
  • Sinkkonen, J. & Kalland, M. (toim.) (2001). Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen. WSOY.; ISBN: 951-0-25062-7
  • Deliége, I. & Sloboda, J.A. (toim.). Musical Beginnings. Origins and development of musical competence. Oxford: Oxford.; ISBN: 0-19-852332-7
  • Lipponen, A. (2014). An early interaction music therapy model. Maisterintutkielma. Jyväskylän yliopisto. Elektroninen aineisto.; ISBN: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201401311176

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching