Master's Degree Programme in Primary Teacher Education for Students with Previous University Studies

Degree title:
Master of Arts (Education)
Degree program type:
Master's Degree
Credits:
120 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Kokkola University Consortium Chydenius, Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019

Description

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen järjestämässä luokanopettajien aikuiskoulutuksessa suoritetaan kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnot tai pelkästään kasvatustieteen maisterin tutkinto. Pääaineena on kasvatustiede, johon sisältyvät opettajan pedagogiset opinnot (60 op). Koulutuksessa suoritettu kasvatustieteen maisterin tutkinto antaa kelpoisuuden toimia opettajana perusopetuksen 1.-6. -luokilla sekä esiopetuksessa.

Luokanopettajan aikuiskoulutuksen maisteriohjelma sisältää viestintä- ja yleisopintojen lisäksi pääaineen eli kasvatustieteen syventävät opinnot (80 op), valinnaisen opintokokonaisuuden (25 op) sekä vapaasti valittavia opintoja. Tutkintoon on mahdollista hyväksilukea opiskelijan aikaisemmin suorittamia opintoja.

Tutkintoon kuuluu syventävien opintojen tutkielma sekä siihen liittyvä kypsyysnäyte. Opettajan pedagogisia opintoja tutkintoon suoritetaan 23 op, josta 14 op on opetusharjoitteluita. Valinnaisena opintokokonaisuutena tarjotaan esi- ja alkuopetuksen perusopinnot (25 op).

Mikäli opiskelija suorittaa luokanopettajien aikuiskoulutuksessa pelkästään kasvatustieteen maisterin tutkinnon hänen tutkintoonsa liitetään luokanopettajakelpoisuuteen liittyvät perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op) sekä opettajan pedagogiset opinnot.

Kandidaatin ja maisterin tutkintoon sisältyvät opinnot toteutuvat vajaan kahden vuoden aikana, josta kokopäiväistä lähiopetusta Kokkolassa on 1,5 vuoden ajan.

Learning outcomes

Kasvatustieteen maisterin tutkinnon tavoitteena on tutkintoasetukseen (794/2004) perustuen antaa opiskelijalle
- pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden hyvä tuntemus ja sivuaineiden perusteiden tuntemus taikka koulutusohjelmaan kuuluvien syventävien opintojen hyvä tuntemus
- valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen tai edellytykset itsenäiseen ja vaativaan taiteelliseen työhön
- valmiudet toimia luokanopettajan tai muun kasvatusalan asiantuntijana ja kehittäjänä
- valmiudet tieteelliseen tai taiteelliseen jatkokoulutukseen sekä
- hyvä viestintä- ja kielitaito.

Luokanopettajien aikuiskoulutuksen määrittelemät opettajan ydinosaamisalueet ja koulutuksen lähtökohdat on esitelty erillisellä liitteellä: https://www.chydenius.fi/fi/kasvatustieteet/kuvia/liite-opetussuunnitelmaan-2017-2020

Structure

Select all (90–222 cr)